- prospektkort in Vietnamese

- prospektkort Bưu thiếp, bưu ảnh.


- studiekort Thẻ học viên.
- visittkort Danh thiếp.


2. Bài, lá bài.
- Vi liker godt å spille kort.
- å ha gode kort på hånden
Có nhiều ưu thế, lợi điểm.
- Han er vart beste kort i OL. Anh ta là phần tử sáng giá nhất của chúng tôi ở thế vận hội.


- å blande kortene Làm mơ hồ, lộn xộn vấn đề.


- å kikke noen i kortene Thấy rõ tẩy ai, biết rõ ý định của ai.
- å legge kortene på bordet Cho biết rõ ý định, kế hoạch, không giấu giếm.


- å spille sine kort godt Lợi dụng cơ hội và tài năng của mình.
- å satse alt på ett kort Dồn hết nỗ lực vào một việc.


- å spille med åpne kort Thành thật, thẳng thắn, không giấu giếm.
- kortspill s.n. Sự, trò chơi bài, đánh bài.
- kortstokk s.m. Cỗ bài, bộ bài.

Use "- prospektkort" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- prospektkort" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- prospektkort", or refer to the context using the word "- prospektkort" in the Norwegian - Vietnamese.