- leddkapsel in Vietnamese

- leddkapsel s.m. Nang khớp xương (túi nước đệm giữa hai khớp xương)


2. Đốt, lóng, đoạn, khúc
- en kjede med mange ledd


- Han brakk midterste ledd på lillefingeren.
-
ledddyr s.n. Động vật có đốt.


3. Phần, đoạn.
- Forestillingen var et ledd i teatrets nye opplegg.
- leddene i et aritmetisk uttrykk


- Ordet "husmor" består av to ledd.


- paragraf 75, tredje ledd


- bindeledd Dây liên lạc, mối liên lạc.
- mellomledd Phần giữa, đoạn giữa, sự chuyển tiếp, nối tiếp.

Use "- leddkapsel" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- leddkapsel" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- leddkapsel", or refer to the context using the word "- leddkapsel" in the Norwegian - Vietnamese.