- ordrenekt in Vietnamese

- ordrenekt s.m. Sự bất tuân lệnh.


2. Sự đặt hàng.

- Bedriften har mange ordrer nå.

- Jeg har nettopp mottatt Deres ordre på 60 sangbøker.

- å effektuere en ordre
Làm món hàng theo lệnh đặt.

- ordrebok s.fm. Sổ đặt hàng.

Use "- ordrenekt" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- ordrenekt" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- ordrenekt", or refer to the context using the word "- ordrenekt" in the Norwegian - Vietnamese.