- meterlang in Vietnamese

- meterlang Dài một mét.

- milelang Dài mười cây số.


3.
Lâu (thời gian).

- en tre timer lang forestilling

- Han er så snill som dagen er lang.

- hele dagen lang

- Jeg har ikke sett ham på lange tider.


- Tiden falt lang.


- i det lange løp Về  lâu về
dài.


-
på lang sikt Ở tương lai xa.

- langt om lenge Sau một thời gian dài.

- langdrag s.n. Sự kéo dài (thời gian).

- langdryg a. Mất nhiều thời gian.

Use "- meterlang" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "- meterlang" from the Norwegian - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "- meterlang", or refer to the context using the word "- meterlang" in the Norwegian - Vietnamese.