chay in Vietnamese

chay
[chay]
vegetarian
Tiệm cơm chay
Vegetarian restaurant
plain (without salt or meat)
Bánh chưng chay
A plain sticky rice cake
(dùng phụ sau động từ khi nói về cây trồng) without manure; without fertilizer
Thửa ruộng cấy chay
A field grown with rice without manure

Use "chay" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chay" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chay", or refer to the context using the word "chay" in the Vietnamese Dictionary.

1. ĂN chay?

2. Chay đi.

3. Tên ăn chay.

4. Chay, không quá cay.

5. Hitler cũng ăn chay.

6. Cảnh sát ăn chay!

7. Chỉ ăn chay thôi

8. Anh ăn chay à?

9. Ở tiệc nướng chay.

10. Tôi ăn chay.

11. Chay mau, chạy.

12. Từng là người ăn chay?

13. " He'sa ăn chay, bạn biết.

14. Anh ăn chay sao?

15. Nhịn chay tháng Ramadan.

16. Thật ra cháu ãn chay.

17. Sơ không ăn chay chứ?

18. Hắn ăn chay, vì chúa.

19. Todd'là người ăn chay.

20. Phong tục ma chay

21. Ăn chay tuyệt đối.

22. Bạn là người ăn chay nhỉ.

23. Dâng của-lễ chay cho đá

24. Hắn ăn chay, Chúa ơi.

25. Chủ nghĩa thuần chay Ăn chay Ẩm thực ^ Lewis, Robert A. (ngày 1 tháng 1 năm 2002).

26. Nó gọi là ăn chay tuần.

27. Mình ăn chay cũng được mà?

28. Ông có cơm rang chay không?

29. Chay-Ara, là anh đây, Khufu.

30. Còn về Mùa Chay thì sao?

31. Hắn ăn chay, vì Chúa.

32. Từ đó, ta ăn chay.

33. Thức ăn chay, làm ơn.

34. Tẩy chay xe buýt ở Montgomery.

35. Có nên giữ Mùa Chay không?

36. Con đã ăn chay sáu năm rồi.

37. Anh ấy có gọi món đồ chay

38. Tụi nó là những người ăn chay.

39. Chương trình này tuyệt vời, ăn chay tuần.

40. Tôi là người ăn chay, dĩ nhiên rồi.

41. " Tẩy chay xe buýt ở Montgomery.

42. Ngày nay là lễ cúng chay.

43. Tôi ăn chay cũng được ít lâu.

44. Phải, mình ăn chay cũng được mà.

45. Hơn nữa , cũng có nhiều thực phẩm chay vì người ta tin là ăn chay sẽ gặp may trong ngày Tết .

46. Tôi mua mì Ý chay cho bà đây.

47. Ăn chay từ thứ 2 đến thứ 6

48. Truyền thống là việc tẩy chay, phải không?

49. Gelato không phải là đồ chay sao?

50. Nhưng sau này Newton tẩy chay Whiston.