chi in Vietnamese

chi
[chi]
limb
Tứ chi
The four limbs
Chi trước
Thoracic limb
Chi sau
Pelvic limb
leg
Hai chi trước của ngựa
The forelegs of a horse
Hai chi sau của ngựa
The hindlegs of a horse
line of descent
Cùng họ , nhưng khác chi
To be of the same descent but by a different line; to be a collateral
earthly branch
offshoot; branch
Một chi họ
The offshoot of a family
Những chi của cùng một ngôn ngữ dân tộc
Offshoots of the common national language
to spend (money); to disburse
Bà chi bao nhiêu tiền quần áo cho họ ?
How much did you spend on their clothes?
spending; expenditure; expenses; outgoings
Tiền chi cho sản xuất
Spending on production
Tăng thu giảm chi
To increase the income and cut down the spending
Người chi vốn
Sponsor
Bội chi tiền mặt
Overexpenditures in cash
Anh đã chi hết bao nhiêu ?
How much are your expenses?
Tháng này tôi chi nhiều quá
I've had a lot of expense(s) this month
any; whatever
Việc chi lợi nước thì làm
To do whatever is useful to the country

Use "chi" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chi" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chi", or refer to the context using the word "chi" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chi Polyplectron: chi gà tiền.

2. Chi Anisoptera: chi vên vên.

3. Định tìm Chao Chi Chi?

4. "Chi phí xã hội - chi phí cá nhân = chi phí ngoài".

5. Chi Tagetes: chi cúc vạn thọ.

6. Chi Thế: Thượng Sanh coi chi Thế.

7. Chi Đạo: Thượng Phẩm coi Chi Đạo.

8. Đúng vậy, chúng ta hãy tiếp tục nghĩ đến “điều chi chân-thật, điều chi đáng tôn, điều chi công-bình, điều chi thanh-sạch, điều chi đáng yêu-chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân-đức đáng khen”.

9. Chi viện, ta cần chi viện ở đây

10. Kinh Thánh nói: “Phàm điều chi chân-thật, điều chi đáng tôn, điều chi công-bình, điều chi thanh-sạch, điều chi đáng yêu-chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân-đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”.—Phi-líp 4:8.

11. Chi này trước đây được gộp vào chi Phalacrocorax.

12. 10 “Rốt lại, hỡi anh em, phàm đều chi chơn-thật, đều chi đáng tôn, đều chi công-bình, đều chi thanh-sạch, đều chi đáng yêu-chuộng, đều chi có tiếng tốt, đều chi có nhơn-đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).

13. Đối ứng của chi phí đầu tư là chi phí hoạt động hay chi phí nghiệp vụ (opex).

14. Chi phái Sơn Tây giống chi nhánh Hà Bắc hơn.

15. Bác đừng tới coi làm chi, có đáng chi đâu...""

16. Sáu chi nhánh được sát nhập vào chi nhánh Mexico

17. Chi Capellirallus - Snipe-rail Chi Vitirallus - Gà nước Viti Levu.

18. Có hai loại chi phí: chi phí dùng để phát triển và chi phí dùng cho phân phối.

19. Giảm được chi phí vận chuyển, chi phí thi công.

20. (Doanh thu - Chi phí hàng bán) / Chi phí hàng bán

21. Chi ảo, họ nói "Bác sĩ, chi ảo bị liệt.

22. Tổ chức của tôi sẽ chi trả các chi phí.

23. 18 Câu Phi-líp 4:8 cho chúng ta nguyên tắc chủ chốt: “Phàm điều chi chân-thật, điều chi đáng tôn, điều chi công-bình, điều chi thanh-sạch, điều chi đáng yêu-chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân-đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”.

24. Chi vậy?

25. Hầu hết các ước tính chi phí được chia thành chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.

26. Kim chi?

27. Tòng chi.

28. Bài chi tiết: Mắt người Bài chi tiết: Mắt bạch tuộc

29. Một số chi phí gián tiếp có thể là chi phí.

30. Kế toán chi phí tính toán chi phí sản xuất / dịch vụ một cách nghiêm ngặt và tạo điều kiện kiểm soát chi phí và giảm chi phí.

31. Xã Chi Lăng có Ải Chi Lăng và Quỷ Môn Quan.

32. Người ta sẽ chi trả chi phí tàu thuyền cho anh.

33. Các thông số phổ biến nhất liên quan đến chi phí: chi phí cố định (đặt hàng hoặc thiết lập), chi phí sản xuất và chi phí lưu kho.

34. Bạn là người giỏi hơn trong chi tiêu và chi tiêu

35. ×Phragmipaphium là một chi lan lai giữa chi Phragmipedium và Paphiopedilum.

36. Những bài này nêu bật những đoạn Kinh Thánh hữu ích như Phi-líp 4:8: “Phàm điều chi chân-thật, điều chi đáng tôn, điều chi công-bình, điều chi thanh-sạch, điều chi đáng yêu-chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân-đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”.

37. Một chi bị đứt, hai chi khác sẽ mọc lên thay thế!

38. Cookia đôi khi được xem là một phân chi của chi Bolma.

39. Abrus precatorius (cam thảo dây, dây chi chi) - Khắp vùng nhiệt đới.

40. Hai chi lớn nhất của họ là chi Tôm gõ mõ (Alpheus) với 283 loài và chi Synalpheus với 146 loài.

41. Chi phí lịch sử là chi phí phát sinh trong quá khứ.

42. Chi Glycine Willd. được chia thành 2 phân chi Glycine và Soja.

43. Chi oi e co Khach muon lai co nhan duoc ko chi

44. Chi. sê làm tin tặc- Em nói rồi đấy, chi. dở lắm

45. Kể chi tiết.

46. Cấp chi tiết

47. Khéo chi tiêu!

48. Giảm chi tiêu.

49. Cần chi viện!

50. Những chi phí này có thể được liệt kê như là chi phí bán hàng hay chi phí giá vốn hàng bán.