cheo leo in Vietnamese

cheo leo
[cheo leo]
tính từ
high and dangerous; be perched way up high; very steep, sheer; risky, hazardous; precarious (cũng cheo veo )
vách đá cheo leo , dựng đứng
a high and dangerous and sheer rock
phó từ
precariously

Use "cheo leo" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "cheo leo" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cheo leo", or refer to the context using the word "cheo leo" in the Vietnamese Dictionary.

1. Giờ đây, lúc tôi lên tới đỉnh ngọn đồi cheo leo này, mỗi hơi thở rã rời như hít phải lửa.

2. Một dòng nước thình lình có thể bất ngờ đưa một chiếc xuồng vào nước đang chảy, trên vách đá cheo leo, và đâm xuống Devil’s Throat.

3. Chiều tàn phủ xuống khắp cánh đồng xung quanh Bết-lê-hem, và nhiều thợ gặt đã đi lên cổng của thành nhỏ nằm cheo leo trên đỉnh đồi.

4. Chúng tôi lái xe vào một con đường dốc, hẹp dẫn đến chỗ những ngôi nhà được xây cheo leo trên vách đá nhìn ra biển Ai Len.

5. Bóng chiều dần tàn trên khắp những cánh đồng xung quanh Bết-lê-hem, và nhiều thợ gặt đã đi lên cổng của thành nhỏ nằm cheo leo trên đỉnh đồi.

6. Để sống còn, Đa-vít buộc phải sống trong các hang động ở đồng vắng Ên-ghê-đi, nơi ông phải vượt qua những dốc núi cheo leo, hiểm trở.

7. Những đèo đá lởm chởm và những vách đá cheo leo trong vùng này là nơi ở lý tưởng cho loại dê rừng sống ở Đất Hứa, giống như những con được thấy ở đây.

8. Vị đương-kim tổng-thư-ký Liên-hiệp-quốc đã báo rằng lần đầu tiên trong lịch-sử nhân-loại, chúng ta đang ở trong thế “đứng cheo leo giữa sự phá-hủy và sự sống còn”.

9. Vâng, có những lúc khi trèo lên ngọn núi dốc đứng cheo leo với hết cả sức chịu đựng của tôi, nhưng tôi không bỏ cuộc bởi vì tôi vẫn bám vào mục đích của mình.

10. Nơi đây đầy cảnh quan thay đổi, từ các đồng bằng ven biển đầy cát và bằng phẳng tới các dãy núi cheo leo đầy đá núi lửa sắc nhọn và cảnh quan tươi tốt của sông Orange, tạo thành vùng biên giới với nước láng giềng Namibia.

11. Nhà văn người Anh Lawrence Durrell, ở Bitter Lemons, viết về Troodos là "một mớ lộn xộn các vách đá cheo leo khó thương và những tảng đá nặng ký" và về dãy Kyrenia như thuộc về "thế giới của Gothic châu Âu, những vách đá cao ngất dựng với những lâu đài thập tự chinh".

12. Nó đã được phổ biến trên khắp các eo biển Aegean nhưng ở đỉnh của 8.000 ft (2.400 m) của vùng núi trắng phía Tây Crete, đầy là thành lũy cuối cùng của chúng đặc biệt là một loạt các dãy núi gần như thẳng đứng 3.000 ft (900 m) với những vách đá hiểm trở cheo leo gọi là 'Untrodden' ở đầu hẻm núi Samaria.