chen ngang in Vietnamese

chen ngang
[chen ngang]
barge (in front of a lot of other people in a queue)

Use "chen ngang" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chen ngang" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chen ngang", or refer to the context using the word "chen ngang" in the Vietnamese Dictionary.

1. Ai chen ngang?

2. Này, ko chen ngang!

3. Mình không chen ngang chứ?

4. Xin lỗi vì chen ngang.

5. Cho tôi chen ngang được không?

6. Tôi xin lỗi phải chen ngang.

7. Xin lỗi vì đã chen ngang.

8. Tôi không có ý chen ngang.

9. xin lỗi vì đã chen ngang.

10. Anh chạy xe chen ngang cô ấy

11. Nhưng đừng có chen ngang vào nữa.

12. Xin lỗi chen ngang, tôi có thể...

13. Tôi xin lỗi khi đã chen ngang.

14. Xin lỗi, tôi có chen ngang không?

15. Không 1 ai khác có thể chen ngang.

16. Chị, sao chị lại chen ngang như thế?

17. Đừng chen ngang câu chuyện của chúng tôi.

18. Ta đã ra lệnh không được chen ngang!

19. Dù sao thì, tôi không có ý chen ngang

20. May lắm anh mới chen ngang được một câu.

21. Em không định chen ngang lễ ăn mừng vừa rồi.

22. Thì anh chen ngang vào, làm hắn ta chạy mất.

23. Xin lỗi vì đã chen ngang buổi tập của thầy.

24. Cám ơn vì đã chen ngang, cô gái phù thủy ạ.

25. Bọn tôi rất tiếc phải chen ngang bữa tiệc của ông.

26. Gretchen, thứ lỗi tôi chen ngang, phát kiến này của ai chứ?

27. Ý tớ là, nếu cậu coi đâm một gã dám chen ngang

28. Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng tôi cần con gái ông còn sống.

29. Cô đã thua từ cái phút cô chen ngang vào tuần trăng mật của tôi.

30. Xin lỗi vì sự chen ngang, nhưng tôi mừng là 2 ta có dịp gặp nhau.

31. Xin lỗi vì đã chen ngang nhé, nhưng chúng ta không thể đuổi họ quay lại rừng được.

32. ♪ Tôi ghét phải chen ngang vào cuộc thi sắc sảo này nhưng tôi mong được cho biết ai là Lenny?

33. Có lẽ tôi nên chen ngang 1 chút, họ đưa ra giá, gấp đôi so với giá thường ngày của anh.

34. Tôi ghét phải chen ngang vào cuộc thảo luận về lịch sử nhưng có lẽ tôi phải bước vào và giới thiệu bản thân.

35. Như vậy có nghĩa là tất cả thành viên YouTube Premium đều có quyền xem nhận xét trên YouTube Originals, vì họ có thể xem tất cả các tập trên YouTube Originals mà không có quảng cáo chen ngang.

36. Senri chen ngang, ước muốn của cậu trở thành được ở bên Senri, nhận ra tình yêu của cô là chân thực; Serika, mất đi mục đích sống, tự sát, còn Senri trở lại chính mình và sống cùng Takuru.