chen in Vietnamese

chen
[chen]
động từ
To elbow, to jostle; force one's way (through); push/elbow/shoulder one's way (through)
chen vào đám đông
to elbow oneself into the crowd, to elbow one's way into the crowd
đông quá chen chân không lọt
the crush was such that it was impossible to elbow oneself in
thuyền bè chen nhau vào bến
boats and rafts jostled for berth
Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi (truyện Kiều)
Why should I roll again in worldly dust?
To intersperse, to mix
cỏ cây chen đá , lá chen hoa
rocks were interspersed with vegetation and leaves with blooms
nói chen vào một câu
to cut in with a sentence
trong niềm vui có chen lẫn chút ít lo âu
a joy mixed with some degree of anxiety
harmonize (with), be in keeping with; go (with), tone (with); blend, merge
chen vai thích cánh
to vie hard with each other in some common job

Use "chen" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chen" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chen", or refer to the context using the word "chen" in the Vietnamese Dictionary.

1. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2010. Chen Hao tại Internet Movie Database Chen Hao Official Blog (Chinese) Chen Hao Biography (English) Chen Hao Picture Galleries (English)

2. Đừng chen lấn.

3. Không chen lấn.

4. Đừng chen lấn

5. Ai chen ngang?

6. Này, ko chen ngang!

7. Tôi là maria chen.

8. Lại chen lấn nhau!

9. Cây cối chen chúc.

10. Tôi xin lỗi, cô chen.

11. Maggie Chen có tủ không?

12. Cũng không có chen lấn!

13. Chỗ này chen chúc quá.

14. Mình không chen ngang chứ?

15. Tôi có hẹn với Chen.

16. Xin đừng nói chen vào.

17. Xin lỗi vì chen ngang.

18. Cho tôi chen ngang được không?

19. Tôi xin lỗi phải chen ngang.

20. Xin lỗi vì đã chen ngang.

21. Tôi không có ý chen ngang.

22. Ai nói anh chen vào à?

23. xin lỗi vì đã chen ngang.

24. Không ai xô đẩy, chen lấn.

25. Bà Chen, nghe tôi nói đây,

26. Màu Xanh dương nói chen vào :

27. Tiền cậu nợ tôi, tôi nợ Chen!

28. Khi đó, Manuel Chen được 3 tuổi.

29. Món gà rán từ tiệm ông Chen.

30. Thiên sứ trưởng Mi-chen là ai?

31. Anh Chen, tin nhắn đó là sao?

32. Anh chạy xe chen ngang cô ấy

33. Món gà rán từ tiệm ông Chen

34. Nhưng đừng có chen ngang vào nữa.

35. Xin lỗi chen ngang, tôi có thể...

36. Tôi xin lỗi khi đã chen ngang.

37. Xin lỗi, tôi có chen ngang không?

38. Ngay lúc đó, một bi kịch chen vào...

39. Không 1 ai khác có thể chen ngang.

40. Chị, sao chị lại chen ngang như thế?

41. Đừng chen ngang câu chuyện của chúng tôi.

42. 218 Thiên sứ trưởng Mi-chen là ai?

43. Ta đã ra lệnh không được chen ngang!

44. Trong chuyến đi chen chúc quanh Notre Dame

45. Xin lỗi vì chen vào đôi chim non.

46. Đó là của một người tên Yuan Chen:

47. Cô Ailsch đã chen lên đầu và nói,

48. Không nói chuyện, không chen lấn xô đẩy.

49. Dù sao thì, tôi không có ý chen ngang

50. Con sẽ không muốn chen giữa bọn họ đâu.