co vai in Vietnamese

co vai
[co vai]
hunch one's shoulders

Use "co vai" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "co vai" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "co vai", or refer to the context using the word "co vai" in the Vietnamese Dictionary.

1. Noi co sach mach co chung

2. Co giật?

3. Chi oi e co Khach muon lai co nhan duoc ko chi

4. Co thắt?

5. Co giật.

6. Co dãn vàoComment

7. Dieu nay that su chang co y nghia boi le cung co nhung nguoi khong co kha nang sinh san duoc phep cuoi nhau.

8. Đừng nói quanh co.

9. Chẳng hạn, phản ứng với dicoban octacacbonyl: SnCl2 + Co2(CO)8 → (CO)4Co-(SnCl2)-Co(CO)4 SnCl2 khan được điều chế bằng cách cho khí hiđrô clorua khô tác dụng với thiếc kim loại.

10. Lại co giật à?

11. Ho chi lam cho nhieu nguoi cung co nhung dinh kien ma ho co.

12. Khéo co thì ấm.

13. Co các ngón chân?

14. Khi co ánh sáng

15. Thời gian co giật?

16. động kinh ( co giật )

17. Các cơn co giật.

18. Ừ nó co giật.

19. ban co ranh ko

20. Quần lót co giãn Zorro.

21. Co khách đến tìm anh.

22. Daewoo Motors, đơn vị sản xuất xe ô tô (công ty con Daewoo Automotive Components Co. Ltd., Daewoo Bus Co., Ltd., Daewoo Commercial Vehicle Co. Ltd.)

23. Anh ta bị co giật!

24. co mot ngay tot lanh

25. Chúng co dãn rất ít.