com-pa in Vietnamese

com-pa
[com pa]
(tiếng Pháp gọi là Compas) compasses; dividers

Use "com-pa" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "com-pa" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "com-pa", or refer to the context using the word "com-pa" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tiếng Thái gọi là pa khinh, pa va.

2. Bó tay chấm com

3. Com muốn cái kia.

4. Ne-pa-liName

5. Nhẹ thôi pa.

6. Thiệt hông pa?

7. Cậu nhìn mình mặc com-lê chưa?

8. Ruộng bậc thang, Sa Pa.

9. Sửa xe tải làm gì pa?

10. Ruộng bậc thang tại Sa Pa.

11. ảnh màu pa lét (# hay # bit

12. Màu high (hay true-), không pa lét

13. Không bằng pa pỉnh tộp đem cho".

14. Với nước sốt picante, phải không Pa?

15. NET khi thực thi bằng cách sử dụng COM interop.

16. Bánh nhồi, giống như bánh pa tê.

17. "Soldat du Chéne," Pa said his name was.

18. Đây là giày trượt pa-tanh có bánh.

19. Kalpana pa nô quảng cáo trên ban công?

20. Địa chỉ tờ báo đó là gì? guardianpost. com

21. Áp suất khí quyển tại bề mặt thay đổi từ 30 Pa (0,030 kPa) ở ngọn Olympus Mons tới 1.155 Pa (1,155 kPa) ở lòng chảo Hellas Planitia, và áp suất trung bình bằng 600 Pa (0,600 kPa).

22. Toàn bộ tài sản của tôi chỉ là một bộ com-lê và một chiếc quần âu—com-lê thì quá rộng, còn quần thì quá ngắn!

23. Muốn biết thêm thông tin, tham khảo trang: weusecoins. com

24. Chả phải trong tay cậu bé mặc đồ com- lê sao?

25. Cậu có gì để mặc không, com lê hoặc thứ gì đó?