coi tay in Vietnamese

coi tay
[coi tay]
to read somebody's palm

Use "coi tay" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "coi tay" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "coi tay", or refer to the context using the word "coi tay" in the Vietnamese Dictionary.

1. Bỏ tay ra coi.

2. Giúp 1 tay coi.

3. Coi chừng cái tay.

4. Coi chừng tay của hắn.

5. Coi chừng mất tay, Poker.

6. Bỏ cái tay ra coi.

7. Coi nào, đưa tay đây.

8. Nắm tay cô ấy, coi nào.

9. Homer, đưa tay ra trước coi!

10. Ai đó giúp tớ 1 tay coi?

11. Và coi chừng bàn tay, ông Kirkeby!

12. Đáng lẽ anh nên coi chừng tay trái.

13. Giờ anh sẽ phải trông coi một tay mơ.

14. Cứ coi như tay bác sĩ cho cô ấy làm.

15. Người nào còn sống, giơ tay xem mặt cái coi.

16. Coi như tiền lót tay Cứ nói với Chicago là tôi lấy

17. Bà Tura, cứ coi như bà đang ở trong vòng tay Gestapo.

18. Coi như giờ tay ta đã cùng nhúng chàm... cùng là đồng phạm

19. Dù nhỏ nhắn, tuyến giáp nắm trong tay quyền lực không thể coi thường.

20. Muốn bẻ tay nó một tí, coi tao có kiếm chát gì được không.

21. Trong văn hóa Tây phương, việc giơ ngón tay giữa (thông tục: ngón tay thối) ra trước bị coi là một hành động khiếm nhã.

22. Cháu sẽ đi xem coi người tổ chức tiệc của bác có cần phụ một tay không.

23. Đối mặt với hai sáng kiến, mà ông coi là xúc phạm, Rivera đã lên cánh tay.

24. Không nên coi chính sách này là để trói tay các vị gây phương hại cho việc phòng thủ.

25. Đi coi thử coi.