coi khinh in Vietnamese

coi khinh
[coi khinh]
xem khinh thường

Use "coi khinh" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "coi khinh" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "coi khinh", or refer to the context using the word "coi khinh" in the Vietnamese Dictionary.

1. Nếu có một thứ khiến tôi coi khinh thực thụ thì đó chính là từ “cưng”.

2. Hẳn Sau-lơ có khuynh hướng coi khinh người dân thường và hãnh diện về sự công bình của mình.

3. Hoặc có thể vì đất đai trồng trọt có giới hạn, người Ê-díp-tô coi khinh những người tìm đồng cỏ để chăn chiên.

4. (Tít 3:2) Hãy tránh bắt chước thế gian trong việc dùng những từ coi khinh người khác chủng tộc, ngôn ngữ hoặc quốc tịch.

5. Rõ ràng, lời khuyên này của sứ đồ không phải là cơ sở để coi khinh hoặc phán xét những anh em phạm lỗi lầm sai sót nhỏ.

6. Ông thuộc nhóm mà ông mô tả là “một giáo phái nhỏ của đạo đấng Christ, bị người ta coi khinh và được gọi... là những người theo ông Sandeman”.

7. 21 Hãy luôn nhớ rằng là những quản gia của Đức Chúa Trời, chúng ta không phải là những người bị coi khinh và bị tước mất sự tự do.

8. Shasu là tên chung mà người Ai Cập đặt cho dân du mục ở Ả Rập, những bộ tộc bị coi khinh, sống bên ngoài biên giới phía đông Ai Cập.

9. Nhiều người coi khinh sự sắp đặt về hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã ban, xem đó là lỗi thời và là nguyên nhân gây bực dọc hoặc bất đồng.

10. Những trải nghiệm có được từ trường trung học và thành công trong học vấn là động lực để anh coi khinh cái mình coi là một chủ nghĩa vật chất trống rỗng của xã hội Mỹ.

11. Về phương diện văn hóa, chúng ta coi khinh và lên án hành động giết người, trộm cắp, nói dối, và chúng ta vẫn còn tin tưởng vào trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ.

12. Trên khắp thế giới, những môn đồ trung thành của Đấng Ki-tô đã can đảm giữ vững lập trường, thường là khi đối mặt với sự coi khinh, thù địch, thậm chí ngược đãi công khai.

13. Chúa Giê-su biết rằng những người lãnh đạo tôn giáo hờ hững, đáng lẽ phải là những người chăn ân cần, nhưng lại coi khinh dân thường và thờ ơ với nhu cầu thiêng liêng của họ.

14. Ông đã thấy bao nhiêu người—kể cả người nghèo, người thấp hèn, người bị áp bức—đến đền thờ với hy vọng tìm được sự an ủi và nghị lực, nhưng ra về với nỗi thất vọng, bị tổn thương và bị coi khinh?

15. Như một mục sư Tin lành đã viết về họ: ‘Không phải các giáo hội lớn, mà chính những người bị vu khống và bị coi khinh này là những người đầu tiên chống lại cơn thịnh nộ của con quỷ Quốc Xã, và họ dám kháng cự để bảo toàn đức tin’ ”.