coi thi in Vietnamese

coi thi
[coi thi]
xem gác thi

Use "coi thi" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "coi thi" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "coi thi", or refer to the context using the word "coi thi" in the Vietnamese Dictionary.

1. Không bên nào được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khi không thi hành (hoặc trì hoãn thi hành) bất kỳ quyền nào trong Thỏa thuận này.

2. Cuộc thi được coi là một cơ hội đặc biệt để quảng bá du lịch cho đất nước chủ nhà.

3. Ông “làm quan hầu của Can-đác, nữ-vương nước Ê-thi-ô-bi, coi-sóc hết cả kho-tàng bà”.

4. Trong kỳ thi tuyển sinh, cậu liên tục nhắc nhở Izuku về những điều mà cậu coi là thiếu tôn trọng.

5. Đi coi thử coi.

6. Mong sao chúng ta không bao giờ coi thường đồ ăn thiêng liêng mà Đức Chúa Trời cung cấp (Thi-thiên 107:20).

7. Nắp Thi Ân đậy trên hòm được coi như là chốn cư ngụ trần thế của Đức Giê Hô Va (XÊDTKý 25:22).

8. 8 Họ phải coi sóc mọi vật dụng+ của lều hội họp và thi hành các trách nhiệm đối với dân Y-sơ-ra-ên bằng cách coi sóc các công việc liên quan đến lều thánh.

9. Chà, để rồi bồ coi, cô nàng sẽ điên tiết sốt vó lên khi biết chỉ còn ba ngày nữa là bắt đầu thi.

10. Nhìn con sóng kìa, coi chừng, coi chừng!

11. Vì thế, Chúa Giê-su đã bổ nhiệm họ “coi-sóc cả gia-tài” trên đất của ngài.—Ma-thi-ơ 24:42-47.

12. Sau khi đã tỏ ra “trung-tín trong việc nhỏ”, họ đã được Chúa bổ nhiệm “coi-sóc nhiều” (Ma-thi-ơ 25:21).

13. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi-sóc cả gia-tài mình” (Ma-thi-ơ 24:45-47).

14. Tôi muốn các bạn coi sự kiện này không phải như một cuộc thi đấu thông thường... mà là một sự chuẩn bị vào đời.

15. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi-sóc cả gia-tài mình”.—Ma-thi-ơ 24:3, 45-47.

16. (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:32; Ma-thi-ơ 26:14-16) Họ coi ngài không bằng Ba-ra-ba là kẻ giết người.

17. Măc dầu coi bô tao đã coi thương mày.

18. Đúng như Kinh-thánh nói: ‘Nhược-bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, thì người canh thức canh luống công’ ” (Thi-thiên 127:1).

19. Hãy coi chừng “một con đường coi dường chánh đáng”

20. Coi nào!

21. Có một gói hàng cho cậu đó, lại coi thử coi.

22. Giáo viên toán coi ông như là "quái vật của Toán học" và ông đã giành giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi của nước Pháp.

23. Nhưng tín đồ Đấng Christ coi trọng lời của Chúa Giê-su: “Hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm” (Ma-thi-ơ 26:52).

24. Khó coi.

25. Muốn coi coi mặt con đỏ được tới cỡ nào không?