a.u.b. in English

a.u.b. [ayb] please

Sentence patterns related to "a.u.b."

Below are sample sentences containing the word "a.u.b." from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "a.u.b.", or refer to the context using the word "a.u.b." in the Dutch - English Dictionary.

1. Mag ik een kwitantie hebben a.u.b.?

2. Voer a.u.b. het wachtwoord in voor de databaseverbinding

3. Een distributielijst met de naam %# bestaat reeds. Kies a.u.b. een andere naam

4. De tape in het station is schrijfbeveiligd. Verwijder a.u.b. de schrijfbeveiliging en probeer het nogmaals