Use "bile medium" in a sentence

1. Questions mix with fear and erupt like bile in my throat.

Hoài nghi lẫn sợ hãi Cổ họng tôi đắng ngắt.

2. Medium font size

Cỡ phông chữ & vừa

3. 'Medium fart is tolerable'...

" Tiếng xì hơi vừa là có thể tha thứ? "...

4. Medium or well done?

chín tới hay chín kĩ ạ?

5. Clawing at my neck, foam and bile spilling from my mouth, eyes bloodred, skin purple.

Cào xé cổ họng, nước dãi và bọt trào ra từ miệng, chảy máu mắt, da tím tái.

6. A medium fart is tolerable

Tiếng xì hơi vừa là có thể tha thứ.

7. They stick a tube down your throat and just suck out all the gunk and bile.

Họ thọc ống xuống cổ họng rồi rút hết các chất nước trong người

8. Arctic terns are medium-sized birds.

Chim nhàn Bắc Cực là loài chim kích thước trung bình.

9. Monopolistic competition: Medium barriers to entry.

Cạnh tranh độc quyền: Rào cản gia nhập trung bình.

10. Through the Medium of Her Fingers.

Chân có màng giữa các ngón.

11. The isolation of phages by d'Herelle works like this: Nutritional medium is infected with bacteria; the medium turns opaque.

Và d'Herelle phân lập phages bằng cách: Môi trường dinh dưỡng được cấy vi khuẩn; sau đó môi trường trở nên đục.

12. The cigar is a medium-bodied cigar.

Chồn sương là một loài ăn thịt kích thước vừa phải.

13. Shaun San Dena is an experienced medium.

Shaun San Dena là một bà đồng giàu kinh nghiệm.

14. Medium height, light hair, a bit pale?

Chiều cao trung bình, tóc nâu, hơi xanh xao.

15. Vietnam’s medium-term outlook has improved further.

Triển vọng trung hạn của Việt Nam được dự báo tốt hơn.

16. He was trying to tell people how they should live through the medium of sermons, the classic medium of delivery of religions.

Ông ấy cố gắng nói với mọi người rằng họ nên sống như thế nào qua phương tiện là những bài thuyết pháp, phương tiện cổ điển để truyền tải của tôn giáo.

17. Like a psychic or a medium or something.

Giống như một nhà ngoại cảm hoặc một trung bình hoặc một cái gì đó.

18. My translation medium is a very simple basket.

Phương tiện chuyển hóa của tôi là một hình rổ rất đơn giản.

19. Intestinal bacteria also play a role in synthesizing vitamin B and vitamin K as well as metabolizing bile acids, sterols, and xenobiotics.

Vi khuẩn đường ruột cũng đóng một vai trò trong việc tổng hợp vitamin B và vitamin K cũng như chuyển hóa acid mật, sterol và xenobiotic.

20. Their ears are medium-sized, triangular and sometimes show folds.

Tai của chúng có kích thước trung bình, hình tam giác và đôi khi có nếp gấp.

21. The Swedish Ardennes is a medium-size, heavyweight draft horse.

Ngựa Ardennes Thụy Điển là một giống ngựa kéo cỡ trung bình, có trọng lượng nặng.

22. The breeds range from medium in size to very large.

Các giống dao động từ trung bình đến kích thước rất lớn.

23. Feeder vessels or feeder ships are medium-size freight ships.

Cá heo và chim ó biển chính là những bậc thầy săn cá mòi.

24. Pseudoxenodontine snakes are small to medium-sized egg-laying snakes.

Rắn của phân họ Pseudoxenodontine là rắn đẻ trứng có kích thước từ nhỏ tới trung bình.

25. Type 287 Wellesley Mk I Two-seat medium bomber aircraft.

Type 287 Wellesley Mk I Máy bay ném bom hạng trung hai chỗ.

26. The city is ranked medium on the socio-economic scale.

Thành phố được xếp hạng trung bình trên quy mô kinh tế - xã hội.

27. Would you get me a shampoo for medium dry hair?

Cậu lấy cho tôi dầu gội cho tóc khô vừa được không?

28. The M240 is the U.S. Army's standard Medium Machine Gun.

Súng máy M240 là loại chuẩn tầm trung của Lục quân..

29. You can upload traditional campaign data, such as Source and Medium.

Bạn có thể tải lên dữ liệu chiến dịch truyền thống, chẳng hạn như Nguồn và Phương tiện.

30. Both Pakistan and China have provided medium-tech weapons to Nepal.

Cả Pakistan và Trung Quốc đã cung cấp các vũ khí kỹ thuật trung bình cho Nepal.

31. In those cases, the Source / Medium dimension will not display data.

Trong các trường hợp đó, thứ nguyên Nguồn / Phương tiện sẽ không hiển thị dữ liệu.

32. They are medium to large dogs with long, smooth, straight hair.

Chúng là giống chó có kích cỡ từ trung bình đến lớn với bộ lông dài, mịn, thẳng.

33. Not surprisingly, music matters a lot in this medium as well.

Không quá bất ngờ, âm nhạc cũng rất quan trong trong VR.

34. During the 1950s, television was the primary medium for influencing public opinion.

Trong những năm 1950, truyền hình đã trở thành phương tiện chính để định hướng dư luận.

35. Large wolf populations limit the numbers of small to medium-sized felines.

Số lượng chó sói lớn giới hạn số lượng cá thể từ nhỏ đến trung bình.

36. M. escalerai is a medium-sized, mostly gray bat, with lighter underparts.

M. escalerai là loài dơi muỗi có kích thước trung bình, màu sắc chủ yếu là màu xám, với phần dưới bụng nhạt màu hơn.

37. Even Lobengula recognised her as a powerful spiritual medium in the land.

Thậm chí Lobengula nhận ra bà ấy như là một nhà ngoại cảm tâm linh đầy quyền năng ở vùng đất này.

38. The Field Spaniel is a medium-sized dog breed of spaniel type.

Chó Field Spaniel là một giống chó kích cỡ nằm ở tầm trung của loại chó Spaniel.

39. The origin of the signal varies, depending on the continuity and medium.

Nguồn gốc của tín hiệu là khác nhau, tùy thuộc vào tính liên tục.

40. These melee weapons were divided into three groups: heavy, medium and light.

Những vũ khí cận chiến này được chia thành ba nhóm: nặng, trung bình và nhẹ.

41. The Dornier Do 23 was a German medium bomber of the 1930s.

Dornier Do 23 là một loại máy bay ném bom hạng trung của Đức quốc xã trong thập niên 1930.

42. For the medium-term, the outlook remains positive. But easing macroeconomic vulnerabilities and sustaining higher medium-term growth would need a bolder implementation of structural, fiscal and banking sector reforms.

Viễn cảnh trung hạn vẫn tích cực, nhưng cần phải thực hiện tái cơ cấu, cải cách tài khoá và cải cách ngân hàng quyết liệt hơn nữa thì mới có thể khắc phục được các yếu kém vĩ mô và tăng cường tăng trưởng trong trung hạn.

43. The Teddy Roosevelt Terrier is a small to medium-sized American hunting terrier.

Chó sục Teddy Roosevelt là một giống chó săn mồi, có kích thước nhỏ đến trung bình của Hoa Kỳ.

44. In a compromise, the Navy agreed to purchase two medium size ships instead.

Trong một giải pháp thỏa hiệp, Hải quân đồng ý chế tạo hai tàu khu trục cỡ trung thay thế.

45. These shamans acted as a medium between the physical world and spirit world.

Kim cương chử này tượng trưng cho sự kết hợp giữa thế giới vật chất và thế giới tinh thần.

46. The Single-footing Horse is a medium-sized breed of light riding horse.

Ngựa một chân là một giống ngựa cưỡi nhẹ có kích cỡ trung bình.

47. More recent attempts to attract medium and light industry have been more successful.

Lượng hàng tiêu dùng và công nghiệp nhẹ đã tăng lên.

48. The Pelecaniformes are an order of medium-sized and large waterbirds found worldwide.

Bộ Bồ nông (danh pháp khoa học: Pelecaniformes) là một bộ các loài chim nước kích thước trung bình và lớn, tìm thấy khắp thế giới.

49. 2182 kHz is a medium-wave frequency still used for marine emergency communication.

Tần số 2182 kHz là tần số sóng trung hiện vẫn được sử dụng trong liên lạc khẩn cấp hàng hải.

50. Dorset Downs are medium-sized, robust sheep with dark faces and short wool.

Dorset Down là giống cừu cỡ vừa, cừu mạnh mẽ với khuôn mặt đen và lông ngắn.

51. Birds are of medium size, have a round, narrow dry elongated high forehead.

Chim có kích thước trung bình, có một vòng, hẹp khô trên trán cao kéo dài.

52. The fur should increase in length from the top of the head down through the shoulder blades and back, with the coat on the sides and stomach being medium to medium long.

Chiều dài của lông tăng từ đỉnh đầu xuống qua các bả vai và lưng, với lớp lông ở hai bên và bụng có chiều dài từ trung bình đến trung bình khá.

53. • Medium term projections reflect continued modest GDP growth and further consolidation of macroeconomic stability.

• Dự báo trung hạn cho thấy GDP tăng trưởng ở mức khiêm tốn và quá trình ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố.

54. E. coli was grown for several generations in a medium containing NH4Cl with 15N.

Vi khuẩn E. coli được nuôi cấy cho phát triển đến một số thế hệ trong môi trường chứa NH4Cl với 15N.

55. The wool is of medium grade (46’s-56’s) with no black fibers.

Len là loại trung bình (46's-56) với không có sợi màu đen.

56. In 1967, Boeing introduced another short- and medium-range airliner, the twin-engine 737.

Trong năm 1967, Boeing giới thiệu một loại máy bay chở khách tầm ngắn và tầm trung với hai động cơ B737.

57. Autotagging automatically tags the Source/Medium of your Google Ads ads as "google/cpc".

Tự động gắn thẻ tự động gắn thẻ Nguồn/Phương tiện của quảng cáo dưới dạng "google/cpc".

58. Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.

Các nhà khoa học trong thời Victoria nghĩ rằng sóng chỉ tồn tại trong môi trường dẫn, ê te.

59. The Cuban amazon is a medium-sized parrot 28–33 centimetres (11–13 in) long.

Vẹt Cuba là một loài vẹt kích thức trung bình dài 28–33 cm (11–13 in).

60. The Martin XB-48 was an American medium jet bomber developed in the mid-1940s.

Martin XB-48 là một loại máy bay ném bom tầm trung phản lực được phát triển vào giữa thập niên 1950.

61. In 2018, the country ranked 139th on the Human Development Index (HDI), indicating medium development.

Năm 2014, nước này xếp hạng 141 trên Chỉ số Phát triển Con người (HDI), cho thấy sự phát triển trung bình thấp.

62. This trend continued with the privatization of transport, services, and small and medium-sized enterprises.

Xu hướng này tiếp tục với tư nhân hoá giao thông, dịch vụ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

63. Germany is recognised for its specialised small and medium enterprises, known as the Mittelstand model.

Đức có một bộ phận lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên ngành, gọi là mô hình Mittelstand.

64. Chart of 01/2014 Motorcycles are by far the most common transport medium in Cambodia.

Biểu đồ tháng 1/2014 Xe máy là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Campuchia.

65. Switzerland has a dense network of towns, where large, medium and small towns are complementary.

Thụy Sĩ có một mạng lưới thành phố dày đặc, có các thành phố cỡ lớn, vừa và nhỏ bổ khuyết cho nhau.

66. Its main use for airlines, however, is on short, low-density hops between medium-sized cities.

Máy bay này được các hãng hàng không sử dụng cho các chặng ngắn, mật độ khách thấp giữa các thành phố trung bình.

67. It was developed for Aeroflot as a replacement for the medium-range Tupolev Tu-154 trijet.

Nó được phát triển cho Aeroflot như một thay thế cho loại máy bay phản lực ba động cơ tầm trung Tupolev Tu-154.

68. The Dornier Do 11 was a German medium bomber, developed in secret in the early 1930s.

Dornier Do 11 là một mẫu máy bay ném bom tầm trung của Đức, nó được phát triển trong bí mật vào đầu thập niên 1930.

69. The Yermolayev Yer-2 was a long-range Soviet medium bomber used during World War II.

Yermolayev Yer-2 là một loại máy bay ném bom hạng trung tầm xa của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

70. It is the getting in touch with wicked spirits, either directly or through a human medium.

Ấy là việc tìm cách liên lạc với các ác thần, hoặc là trực tiếp hoặc là qua trung gian của một người đồng bóng.

71. The CANT Z.1007 Alcione (Kingfisher) was an Italian three-engined medium bomber, with wooden structure.

CANT Z.1007 Alcione (Kingfisher) là một loại máy bay ném tầm trung 3 động cơ, cấu trúc làm bằng gỗ.

72. “If we want . . . a concordance to the Bible, we can find no better medium than the Internet.

“Nếu cần... một bảng liệt kê các từ Kinh Thánh, phương tiện tốt nhất cho chúng ta là Internet.

73. The Orobica goat is of medium size; males weigh on average 80 kg, females about 65 kg.

Dê Orobica có kích thước trung bình; con đực nặng trung bình 80 kg, con cái khoảng 65 kg.

74. The phenotype shows a coccobacillary acid-fast organism when cultured in 12B broth and Löwenstein-Jensen solid medium.

Kiểu hình cho thấy sinh vật cầu trực khuẩn có tính kháng axit khi nuôi cấy trong môi trường 12B và môi trường rắn Löwenstein-Jensen.

75. Much of this medium-term variation in the exchange rate has been attributed to differences in interest rates.

Phần lớn sự biến động trung hạn trong tỷ giá này là do sự khác biệt về lãi suất.

76. In mid-November the Italians had four hundred and seventeen medium and light tanks in Libya and Egypt.

Tới giữa tháng 11 quân Ý đã có 417 xe tăng hạng trung và hạng nhẹ tại Libya và Ai Cập.

77. The genus Cathartes includes medium-sized to large carrion-feeding birds in the New World vulture (Cathartidae) family.

Chi Cathartes bao gồm các loài chim ăn thịt có kích thước từ trung bình đến lớn thuộc họ Cathartidae (Kền kền Tân Thế giới).

78. It begins with a medium tempo followed by electronic chord arrangement and the "Mum-mum-mum-mah" hook.

Bắt đầu với tốc độ vừa phải theo nền electronic đặc sệt với những tiếng nói "Mum-mum-mum-mah".

79. Danaus dorippus is a medium-sized butterfly with a wingspan of about 60–80 millimetres (2.4–3.1 in).

Danaus dorippus có kích thước trung bình với sải cánh dài khoảng 60–80 milimét (2,4–3,1 in).

80. Fischer's scientific work was mostly concerned with the investigation of the pigments in blood, bile, and also chlorophyll in leaves, as well as with the chemistry of pyrrole from which these pigments are derived.

Công trình khoa học chủ yếu của Fischer liên quan tới việc nghiên cứu về sắc tố trong máu, mật và chất diệp lục ở lá cây, cũng như về hóa học của pyrrole từ đó xuất ra các sắc tố.