Use "almanac" in a sentence

1. Time Almanac with Information Please.

Thiên Tích về Lâm An, báo với Di Viễn.

2. A sextant, an accurate chronometer and a celestial almanac.

kính lục phân, đồng hồ bấm giờ và niên giám.

3. The almanac tells the exact time at which the sun hits its zenith.

Niên giám cho biết thời gian chính xác mặt trời đạt thiên đỉnh.

4. Here a chemist and apothecary named Michel de Nostradame publishes an almanac titled The Prophecies.

Tại đây, một nhà hóa học và bào chế thuốc tên Michel de Nostradame xuất bản một cuốn niên giám tên là Những lời tiên tri.

5. Franklin's Poor Richard's Almanac and The Autobiography of Benjamin Franklin are esteemed works with their wit and influence toward the formation of a budding American identity.

Poor Richard's Almanac của Franklin và Tự truyện của Benjamin Franklin là những tác phẩm được coi trọng cùng với trí tuệ và ảnh hưởng của chúng trong việc hình thành một bản sắc Mỹ vừa chớm nở.

6. As is known from the "Sumerian Farmer's Almanac", after the flood season and after the Spring Equinox and the Akitu or New Year Festival, using the canals, farmers would flood their fields and then drain the water.

Như được biết từ "Almanac Nông dân Sumer", sau mùa lụt và sau Xuân phân và Akitu hay Tết năm mới, những người nông dân sẽ dùng kênh để làm ngập ruộng của mình và sau đó tháo nước.