sooner in Vietnamese

@sooner /'su:nə/
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người được thế trước (được lợi thế vì tranh thủ làm trước)

Sentence patterns related to "sooner"

Below are sample sentences containing the word "sooner" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sooner", or refer to the context using the word "sooner" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. The sooner we start, the sooner we'll get it over with.

2. 14 The sooner we start, the sooner we'll get it over with.

3. The sooner you handle problems, the sooner you can stop worrying

4. The sooner we get out of here, the sooner we can start living.

Nó không hề là ảo tưởng. chúng ta có thể sớm bắt đầu cuộc sống

5. the sooner the beter

6. Grammar Point hardly / scarcely / Barely / no sooner hardly / scarcely / Barely / no sooner

7. The sooner, the better.

8. This house is on the list, the sooner we start, the sooner we finish.

Dù bận thế nào thì cô ấy cũng sẽ ở đây tới khi chúng ta xong việc.

9. The sooner you treat your son as a man, the sooner he will be one. John Dryden 

10. Go back there? I'd sooner emigrate!

11. Sorry I didn't bail you out sooner.

Xin lỗi em không bảo lãnh anh sớm hơn.

12. Hardly / scarcely / Barely when no sooner than

13. It is remarkable that nobody noticed sooner.

14. Sooner or later, he will be exposed.

Huynh ấy tiếp tục như vậy trước sau cũng sẽ bại lộ thôi.

15. Sooner or later he'll tire of politics.

16. One may sooner fall than rise. 

17. Indoor Cucumbers will be ready sooner

18. Nothing dries sooner than a tear.

19. 2 The sooner you treat your son as a man, the sooner he will be one. John Dryden 

20. 5 It is remarkable that nobody noticed sooner.

21. If not now, they will sooner or later.

Nếu không phải bây giờ, họ cũng sẽ chết dù sớm hay muộn.

22. Ill air slays sooner thant the sword. 

23. I wish I'd invented this technology sooner.

Ước gì mính phát minh ra công nghệ này sớm hơn.

24. The sooner we go, the better, hey?

Càng đi sớm càng tốt, hey?

25. The sooner you treat your son as a man[Sentencedict.com], the sooner he will be one. John Dryden 

26. Why didn't you close the damn curtain sooner?

Sao cậu không kéo màn lại sớm hơn?

27. The sooner it's six feet under, the better.

Cho nó xuống ba tấc đất càng nhanh thì càng tốt.

28. Next time I'll be back sooner, all right?

Lần sau tôi sẽ về sớm, việc đó cứ để tôi lo.

29. I wanna have dinner, the sooner the better.

Tôi muốn cùng ăn tối, càng sớm càng tốt.

30. Ill air slays sooner than the sword. 

31. Yes, and possibly sooner than you may expect.

Đúng vậy và có lẽ sớm hơn là bạn nghĩ.

32. I'm approaching -- I'll be there sooner than you.

LT: Tớ đang già đi đây thôi... JF: Tớ sẽ về chầu ông bà trước.

33. The attack would bog down sooner or later.

34. The sooner you accept that, the better.

Cô chấp nhận chuyện đó càng sớm càng tốt.

35. But the sooner we move, the better,

Nhưng nên đánh càng sớm càng tốt.

36. He's just older, and will die sooner.

Chẳng qua gìa một chút, cũng sẽ chết sớm một chút.

37. The sooner this is over, the better.

Cuộc đấu này kết thúc càng sớm càng tốt.

38. Sooner or later, fashion comes full circle.

39. The sooner you accept his limitations, the sooner you will revise your expectations and begin working with him the way he is.”

40. His wife's bound to find out sooner or later.

41. 4 One may sooner fall than rise. 

42. The police will find him sooner or later.

43. I'd sooner unite my cock with an anthill.

Ta sẽ sớm đút cây gậy của ta vào tổ kiến thì có.

44. The criminal will be punished sooner or later.

45. Coleman chastised the board for not taking action sooner.

46. • Coleman Chastised the board for not taking action sooner

47. Clove Shoes will offer employee discount sooner or later

48. The sooner He sends the rain, the better.

Ngài đổ mưa xuống sớm bao nhiêu, tốt bấy nhiêu.

49. This was bound to happen sooner or later.

50. If only he had talked to her sooner!