soon in Vietnamese

@soon /su:n/
* phó từ
- chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc, một ngày gần đây; ngay
=we shall soon know the result+ tí nữa chúng ta sẽ biết kết quả
=he arrived soon after four+ anh ta đến lúc sau 4 giờ một tí
- as soon as; so soon as ngay khi
=as soon as I heard of it+ ngay khi tôi biết việc đó
=as soon as possible+ càng sớm càng tốt
- thà
=I would just as soon stay at home+ tôi thà ở nhà còn hơn
=death sooner than slavery+ thà chết còn hơn chịu nô lệ
- sớm
=you spoke too soon+ anh nói sớm quá
=the sooner the better+ càng sớm càng tốt
=you will know it sooner or later+ sớm hay muộn thế nào anh cũng biết việc ấy
!had sooner
- thà... hơn, thích hơn
!least said soonest mended
- (xem) least
!no sooner said than done
- nói xong là làm ngay

Sentence patterns related to "soon"

Below are sample sentences containing the word "soon" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "soon", or refer to the context using the word "soon" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Soon ripe, soon rotten.

2. Soon learnt, soon forgotten.

3. We die soon. " - " Die soon. "

We die soon. " - " Chết sớm. "

4. 6 Soon gotten, soon spent.

5. 5 Soon gotten, soon spent.

6. What is soon learnt is soon forgotten. 

7. What is soon learnt is soon forgotten. Sentencedict.com 

8. Hasty love is soon hot and soon cold. 

9. Talk soon?

Lát nữa nói chuyện nhé?

10. 2 Hasty love is soon hot and soon cold. 

11. Come back soon.

Nhớ ghé lại nhé.

12. Until soon, Roberto.

Hẹn gặp lại, Roberto.

13. See ya soon.

Hẹn sớm gặp lại.

14. Come again soon.

Pierre, nhớ ghé lại chơi.

15. Get well soon!

Chóng khoẻ lại nhé!

16. Dissatisfaction soon spread.

Không lâu sau nhiều người cảm thấy bất mãn.

17. Until soon, Anselmo.

Hẹn gặp lại, Anselmo.

18. See you soon.

Hẹn gặp lại.

19. Support - coming soon.

Dịch vụ hỗ trợ – sắp có.

20. A bonny bride is soon buskit, and a short horse is soon curried.

21. Soon Stephen was murdered.

Không bao lâu Ê-tiên bị giết.

22. Soon, whole world implodes.

Rồi cả thế giới sẽ nổ tung.

23. Soon I was hooked.

Không lâu sau, tôi bị nghiện.

24. As soon as possible?

Càng sớm càng tốt?

25. You won't die soon.

Anh không có chết sớm đâu.

26. Table friendship soon changes.

27. You'll soon perk up.

28. Probation is closing soon.

Phong trào ly khai nhanh chóng chấm dứt.

29. You disappeared too soon.

Cô biến mất sớm quá.

30. And soon, the president.

Và chốc nữa là đến Tổng thống.

31. They will die soon.

Chẳng bao lâu nữa họ sẽ ra đi.

32. Seldom seen, soon forgotten.

33. Cut flowers soon fade.

34. I'll be over soon.

35. Please get better soon.

Mong anh chóng bình phục.

36. The criminal soon confessed.

37. Soon you'll be dead.

Anh sẽ chết sớm thôi

38. The train's leaving soon.

Tàu sắp chuyển bánh rồi.

39. Soon we play baseball?

Chừng nào ta chơi bóng?

40. I'll be along soon.

Anh cũng sẽ đi ngủ bây giờ đó.

41. Haste love, soon cold.

42. As soon as possible.

Càng sớm càng tốt.

43. Violent retribution soon followed.

44. Remember their position very well, because they will be held accountable soon, very soon!

45. But alas, quite soon

46. So quickly, so soon.

Quá mau lẹ, quá gấp đi.

47. Am I too soon?

Anh có đến sớm quá không?

48. Long absent, soon forgotten.

49. Negotiations will reconvene soon.

50. 17 She soon regretted what she'd done. In the comparative or superlative or in expressions such as as soon as possible, soon emphasizes that something is done without delay:Please reply as soon as possible.