burla in English

noun

family name

Use "burla" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "burla" from the English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "burla", or refer to the context using the word "burla" in the English Dictionary.

1. Tissues without Abscessor osteomyelitis), attending theout-patient department of VIMSAR, Burla, were included in this study

2. Sjølve ordet Burlesk kjem via det franske burlesque og italienske burlesco frå det italienske ordet burla

3. Beastliness mobile house Initialspeicherung be-shikku European Atomic Energy Community lir guts matulis, matalas the charm of novelty appositeness Bernoulli trials enseigner burla nepovratni ventil s klipom enfocar (v.) discuss subject izba beating time, carelessly em busca de modos allocated lavendelwater locked-up stress formal enesetapja

4. Burlesk som komedigenre (efter franska burlesque, från italienska burlesco, ursprungligen från burla, 'skämt' eller 'upptåg') är ursprungligen en genrebeteckning inom litteraturen.Den är en allmän stilart men förknippas främst med en strömning från 1600-talet, uppfattad som en reaktion mot tidens etablerade, mer pretentiösa och förkonstlade litteratur.