Use "sonic chemical analyzer" in a sentence

1. Sonic projectors engaged.

Máy phát siêu âm mở.

2. " By sonic diarrhea. "

" Bởi tiêu chảy siêu sóng âm. "

3. P.A.N., a publicly available text analyzer.

P.A.N., một chương trình phân tích văn bản dành cho công cộng.

4. After the defeat of several of his robots, Sonic transforms into Super Sonic.

Khi sử dụng bộ bảy viên kim cương Chaos Emeralds, Sonic có thể biến đổi thành Super Sonic.

5. Hunters use sonic weapons.

Hội Thợ Săn dùng vũ khí âm thanh.

6. There ain't no skyraft and no sonic.

Không lướt gió, không sóng âm.

7. Similar to lightning, the rapid heating also creates a sonic boom.

Tương tự như tia chớp, nếu nung nóng nhanh chóng sẽ tạo ra một sự bùng nổ âm thanh.

8. So let's listen consciously, and take control of the sonic environment.

Vậy nên hãy lắng nghe chú tâm, và làm chủ môi trường âm thanh

9. Sonic Youth released their third album, EVOL, in October/November 1986.

Sonic Youth thu âm album thứ ba, EVOL, vào tháng 10-11, 1986.

10. Human created sources: infrasound can be generated by human processes such as sonic booms and explosions (both chemical and nuclear), or by machinery such as diesel engines, wind turbines and specially designed mechanical transducers (industrial vibration tables).

Nguồn âm thanh nhân tạo: sóng hạ âm có thể được tạo ra trong những hoạt động của con người như tiếng nổ siêu thanh và vụ nổ (cả hóa học và hạt nhân), hoặc bằng máy móc như động cơ diesel, turbine gió và những máy biến năng được thiết kế đặc biệt (bàn rung công nghiệp).

11. Jun Senoue is well known for composing music for Sonic the Hedgehog.

Jun Senoue nổi danh nhờ sáng tác những bài nhạc trong game Sonic the Hedgehog.

12. The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave.

Không khí quanh tàu không bị xáo trộn bởi sóng âm hay sóng ánh sáng.

13. Chemical metal embrittlement.

Chất làm giòn kim loại!

14. Chemical pathology, neurosurgery.

Hóa bệnh lý, phẫu thuật thần kinh.

15. Chemical warfare (CW) involves using the toxic properties of chemical substances as weapons.

Chiến tranh hóa học liên quan đến việc lợi dụng các đặc tính độc hại của các chất hóa học để làm vũ khí.

16. The main use for the chemical is as an antioxidant or chemical sterilant.

Việc sử dụng chính của hóa chất là như một chất chống oxy hoá hoặc khử trùng hóa học.

17. Others use chemical engineering.

Một số khác sử dụng kỹ thuật hóa học.

18. You're a chemical freak.

Ông là chuyên viên hóa học mà.

19. The electric guitar and the sonic power that it projects through amplification has historically been the key element in heavy metal.

Cây ghita điện và sức mạnh âm nó truyền qua bộ khuếch đại từng là yếu tố then chốt của heavy metal.

20. "Helium - PubChem Public Chemical Database".

Heli Cơ học lượng tử ^ “Helium - PubChem Public Chemical Database”.

21. The chemical language of pheromones.

Ngôn ngữ hóa học của kích thích tố.

22. Public relations 66 Chemical technology.

Công nghệ kỹ thuật hóa học 26.

23. Thats just a chemical reaction.

Đó chỉ là một phản ứng hoá học.

24. It can follow chemical gradients.

Và hướng theo độ chênh lệch( gradient ) hóa học.

25. You gave him a chemical weapon.

Anh đã đưa hắn món vũ khí hóa học.

26. So we're talking about chemical warfare.

Vậy là chúng ta đang nói về các hoá chất chiến tranh.

27. Chemical barriers also protect against infection.

Hàng rào hóa học cũng bảo vệ chống lại nhiễm trùng.

28. What's the chemical formula for propane?

Công thức hoá học của propan?

29. Iron chemical compounds have many uses.

Các hợp chất hóa học sắt có nhiều công dụng.

30. One chemical sponge cake for Millie.

Một cái bánh bọt biển cho Millie.

31. The liquid and gas can be burnt to produce energy or refined into other chemical products (chemical refinery).

Chất lỏng và khí có thể được đốt cháy để tạo năng lượng hay tinh chế thành các sản phẩm hóa chất khác (nhà máy lọc hóa học).

32. Biochemistry is the study of the chemicals, chemical reactions and chemical interactions that take place in living organisms.

Hoá sinh học là nghiên cứu về các hóa chất, phản ứng hóa học và tương tác hóa học diễn ra trong các sinh vật sống.

33. These are chemical factories; the most sophisticated chemical factories are provided by Nature, and we now can use those.

Đó là những nhà máy hoá học; những nhà máy hoá học tinh vi nhất được tạo ra bởi tự nhiên, và chúng ta đang sử dụng chúng.

34. His first chemical publication appeared in 1764.

Công trình hóa học đầu tiên của ông hoàn thành năm 1764.

35. What it says is Chemical Weapons Specialist.

Nó nói là Chuyên viên vũ khí hóa học

36. A powerhouse for synthesizing organic chemical compounds.

Một nhà máy năng lượng cho tổng hợp các hợp chất hóa học hữu cơ.

37. The baby's x-ray suggested chemical pneumonitis.

X-quang thằng bé thấy viêm phổi do hóa chất.

38. No, I'm a chemical super-freak, actually.

Tôi là Chuyên viên hóa học Cao cấp.

39. Yeah, we'd name the mechanical, chemical, thermal...

Ờ, tụi này phải kể tên mấy loại cơ khí, chất hóa học, nhiệt học...

40. I know where the chemical room is.

Tớ biết phòng hoá chất.

41. Chemical expert.Wanted for the Tokyo subway attack

Chuyên gia hoá chất, bị truy nã vì tấn công đường xe điện ngầm Tokyo

42. His father worked in a chemical factory.

Cha cô làm trong một công ty công nghiệp hóa chất.

43. For example, many chemical compounds exist in different isomeric forms, which have different enantiomeric structures but the same chemical formula.

Ví dụ, nhiều hợp chất hóa học tồn tại ở các dạng đồng phân khác nhau, với cấu trúc hình học khác nhau nhưng có công thức hóa học giống nhau.

44. According to the IUPAC gold book, a chemical reaction is "a process that results in the interconversion of chemical species."

Theo sách vàng IUPAC, một phản ứng hoá học là "một quá trình dẫn đến sự chuyển đổi lẫn nhau giữa các loại chất hoá học".

45. Mendeleev's 1869 periodic table arranged the chemical elements into a logical system, but a chemical element with 72 protons was missing.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev năm 1869 đặt các nguyên tố hóa học vào một hệ thống logic, tuy nhiên một nguyên tố với 72 proton bị khuyết.

46. It has the chemical formula Fe(C3H5O3)2.

Công thức hóa học là Fe(C3H5O3)2.

47. The parameter can be chemical, physical or biological.

Các thông số có thể là hóa học, vật lý hoặc sinh học.

48. It is represented by the chemical formula HgS.

Nó có công thức hóa học HgS.

49. Chemical in bad breath influences " dental stem cells

Hoá chất hôi miệng " ảnh hưởng " đến tế bào gốc của răng

50. " That chemical- engineering block, John, how's it going? "

Nó không phải là - công việc kỹ sư đang bị bí à, mọi việc thế nào hả John?

51. When acid touches metal, a chemical reaction happens.

Khi axít tiếp xúc với kim loại, một phản ứng hóa học sẽ xảy ra.

52. Hg is the modern chemical symbol for mercury.

Hg là ký hiệu hóa học ngày nay cho thủy ngân.

53. Photochemical and chemical reactions involving it drive many of the chemical processes that occur in the atmosphere by day and by night.

Các phản ứng quang hóa và hóa học dẫn tới quá trình hóa học xảy ra trong bầu khí quyển vào ban ngày và ban đêm.

54. Following the system's launch, Nintendo stated that the release of Sonic Lost World would boost Nintendo 2DS sales, labeling it as a "must play" title.

Theo sau sự ra mắt của hệ máy, Nintendo tuyên bố việc phát hành Sonic Lost World sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng của Nintendo 2DS, cộp dấu là một tựa game "phải chơi".

55. The Chemical Weapons Convention (CWC) is an arms control treaty that outlaws the production, stockpiling, and use of chemical weapons and their precursors.

Công ước Vũ khí Hoá học (CWC) là một hiệp ước kiểm soát vũ khí làm trái phép sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học và tiền chất của họ.

56. The Journal of Chemical Physics is a scientific journal published by the American Institute of Physics that carries research papers on chemical physics.

Journal of Chemical Physics (Tạp chí Vật lý Hoá học) là một tạp chí khoa học do Viện Vật lý Hoa Kỳ (American Institute of Physics) xuất bản, đăng tải các tài liệu nghiên cứu về vật lý hóa học .

57. Like my next link: The chemical language of pheromones.

Giống như đường link tiếp theo của tôi: Ngôn ngữ hóa học của kích thích tố.

58. That chemical warehouse blowing up just as we arrived?

Cái khu nhà kho hóa học bị thổi tung ngay khi chúng ta vừa tới đó.

59. And it is the classic synthetic aroma chemical, OK?

Và đó là chất thơm tổng hợp cổ điển.

60. Also, its muscles contain a chemical that stores oxygen.

Các cơ bắp của nó cũng có một hóa chất dự trữ oxy.

61. Study of structure determines their chemical composition and formula.

Nghiên cứu cấu trúc xác định thành phần hóa học và công thức của hợp chất.

62. Chemical fertilizers by definition don't have carbon in them.

Những phân bón hóa học theo định nghĩa không có carbon bên trong.

63. The water causes many chemical changes inside the seed.

Nước gây ra nhiều biến đổi hóa học trong hạt giống.

64. I believe you invented a chemical process for verification.

Tôi tin ông đã phát minh ra một quá trình hóa học dùng để kiểm tra.

65. Something to create a chemical reaction in the core.

Có gì đó tạo ra phản ứng hóa học bên trong lõi nhân

66. Could the circular economy replace current chemical fertilizer use?"

Liệu nó có thể thay thế việc dùng phân bón hoá học hiện tại?"

67. Tabun or GA is an extremely toxic chemical substance.

Tabun hoặc GA là chất hoá học vô cùng độc hại.

68. He was our chemical kinetics advisor our second year.

Ông ấy là người chỉ dẫn chúng tôi môn động lực học hóa học ở năm hai.

69. The body craves alcohol to maintain the chemical balance.

Cơ thể đòi hỏi phải có rượu để duy trì sự cân bằng hóa học.

70. This chemical is used as an additive in cigarettes.

Hóa chất này được sử dụng làm chất phụ gia trong thuốc lá.

71. Chemical rockets provide too much thrust, too much push.

Tên lửa hóa học có lực đẩy quá mạnh, mạnh hơn cần thiết.

72. Tomorrow morning we going take back the chemical factory

Ngày mai ta sẽ chiếm lại nhà máy hoá chất

73. The apocalypse in the form of a chemical weapon.

Sự tận thế trong hình hài một vũ khí hóa học.

74. It's the pharmaceutical and chemical capital of the US.

Đó là dược phẩm và hóa chất của Hoa Kỳ.

75. Haeju has chemical-related enterprises and a cement factory.

Haeju có các công ty về hóa chất và một nhà máy xi măng.

76. Others develop chemical or bacteriological weapons of mass destruction.

Những nước khác làm vũ khí hóa học hay là vũ khí vi trùng giết người hàng loạt.

77. 1993: The United Nations Chemical Weapons Convention was signed by 162 member countries, banning the production and stockpiling of many chemical weapons, including Sarin.

Năm 1993, Hiệp định Công ước Vũ khí Hoá học được ký kết bởi 162 nước thành viên, về cấm sản xuất và dự trữ Vũ khí hoá học, bao gồm sarin.

78. The chemical is banned for use on many food crops.

Hóa chất này bị cấm sử dụng đối với nhiều loại cây cung cấp lương thực.

79. Chemical reactions generally proceed more slowly at a lower temperature.

Hấp phụ hóa học thường xảy ra ở nhiệt độ cao với tốc độ hấp phụ chậm.

80. All the chemical traces on his shoe have been preserved.

Tất cả các dấu vết hóa chất trên giầy của hắn đều đã được lưu lại.