Use "alphabetical" in a sentence

1. Alphabetical List

Danh sách được xếp theo bảng chữ cáiStyle name

2. The First Quorum of the Seventy (in alphabetical order)

Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi (theo thứ tự chữ cái)

3. The Second Quorum of the Seventy (in alphabetical order)

Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi (theo thứ tự chữ cái)

4. (The first batch of 10 licences was issued in alphabetical order of surname.)

(Tập đầu tiên của 10 giấy phép đã được phát hành theo thứ tự chữ cái của họ).

5. 4 No third place match played since 2008; losing semi-finalists are listed in alphabetical order.

4 Không có tranh hạng ba được diễn ra kể từ năm 2008; các đội thua bán kết được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

6. The members considered themselves equals and started an annual rotation of the chairmanship in alphabetical order.

Các thành viên xem mỗi người như nhau và bắt đầu luân phiên làm chủ tọa theo thứ tự trong bảng chữ cái.

7. The speakers are listed in alphabetical order, and the number refers to the first page of the talk.

Những người nói chuyện được liệt kê theo thứ tự chữ cái, và con số ở trên trang cho biết trang đầu của bài nói chuyện.