tự thán in Vietnamese

tự thán
[tự thán]
self-pity

Use "tự thán" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tự thán" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tự thán", or refer to the context using the word "tự thán" in the Vietnamese Dictionary.

1. Thoạt tiên, tôi muốn thả trôi mình với sự tự thán, nhưng rồi tôi bắt đầu tự hỏi tôi có thể làm điều gì để cho ngày ấy có ý nghĩa.