câu văn in Vietnamese

câu văn
[câu văn]
sentence

Use "câu văn" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "câu văn" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "câu văn", or refer to the context using the word "câu văn" in the Vietnamese Dictionary.

1. Ông ấy chỉ nối một câu văn sau một câu văn khác.

2. 3) Bối cảnh của một câu văn ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu văn đó.

3. Hãy đọc câu văn này:

4. Các câu văn hoàn chỉnh rồi, phải chứ?

5. Câu văn này không chứa lỗi ngữ pháp nào.

6. Biểu thức chính quy cho ranh giới & câu văn

7. Tự mình, ông ấy viết những câu văn này.

8. Hãy xào xáo lại câu văn cho tốt hơn.

9. Mỗi câu văn trong quyển sách này đầu rất quan trọng.

10. Phát âm (các) câu văn đang được kích hoạt hiện tại

11. Hãy nhìn vào câu văn mà chúng tôi mới vừa ghép lại.

12. Điều đó đúc kết ra những cụm giống như câu văn vậy.

13. Trình bổ sung Lọc Nhận dạng Ranh giới Câu văn cho KTTSName

14. * Làm sáng tỏ và khám phá ý nghĩa trong câu văn thánh thư.

15. Ta biết Liên từ phụ thuộc là nhà vô địch WWE Câu Văn hạng nặng,

16. Do đó bạn sẽ diễn đạt ý tưởng với những câu văn khéo léo hơn.

17. Tình yêu giữa những câu văn, đó là bản chất của các tiểu thuyết Flaubert."

18. Tình yêu giữa những câu văn, đó là bản chất của các tiểu thuyết Flaubert. "

19. Nó sử dụng những câu văn dài giống như đoạn văn bên trên của Gibbon.

20. Thí dụ này cho thấy rằng văn cảnh ảnh hưởng rất nhiều đến câu văn.

21. Ý chính của tác giả thường được nằm ở giữa cách đảo đổi câu văn.

22. Ví dụ, chúng ta có thể biết từ gì sẽ kết thúc của... câu văn này.

23. Biểu thức chính quy giúp nhận dạng ranh giới giữa các câu văn trong văn bản

24. Và cách làm là chúng tôi thu thập ví dụ câu văn của 2 ngôn ngữ.

25. Tách câu văn ra khỏi văn cảnh có thể làm sai lệch ý nghĩa của câu văn đó, như trường hợp Kinh Thánh đã bị Sa-tan bóp méo ý nghĩa khi hắn cố tình cám dỗ Chúa Giê-su.

26. Cũng hãy xét xem những dấu chấm câu ảnh hưởng thế nào đến ý nghĩa câu văn.

27. Vậy nếu thay Italien bằng đại từ "le", câu văn mới phải là Je veux le parler.

28. Câu văn bên trái của huy hiệu hình khiên này ghi "die coninc van denmarke" (vua Đan Mạch).

29. Nhiều tấm thiếp bán ngoài tiệm dùng những câu văn rất hay để diễn đạt cảm giác này.

30. Câu văn này cũng xuất hiện trong Công ước Quốc tế về các Quyền của Người Khuyết tật.

31. Khi mới bảy tuổi, ông có thể dịch những câu văn ngắn từ tiếng Nga sang tiếng La-tinh.

32. Phải chăng câu văn cho thấy có thể có những trường hợp ngoại lệ vì lý do khẩn cấp?

33. Ngoài phép chấm câu, cách diễn đạt ý tưởng trong câu văn cũng quyết định những chỗ cần tạm ngừng.

34. Không những thế, họ cần phải sắp xếp từ ngữ và câu văn sao cho đúng văn phạm của bản ngữ.

35. Chép như thế là hồ đồ, họ theo ý riêng mình mà múa mép câu văn, toan đem việc ấy để buộc tội Duy Phường.

36. Bạn có thể gõ đoạn văn vào trong ô soạn thảo này. Ấn vào nút phát âm để câu văn đã nhập được phát âm

37. Bước kế tiếp trong việc học cách nhấn mạnh, người cố vấn có thể khuyên bạn xem xét văn mạch chung quanh chính câu văn ấy.

38. (Ma-thi-ơ 4:1-11) Mặt khác, việc xem xét câu văn trong văn cảnh giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa chính xác hơn.

39. Bạn có thể cần phân tích văn mạch, bối cảnh, hoàn cảnh, sức thuyết phục của câu văn, mục đích của người viết dưới sự soi dẫn.

40. Những người theo đạo Cơ đốc cho rằng Đa-ni-ên 8:14 là “một câu văn riêng biệt”, không liên hệ gì đến những câu trước.

41. Việc bóp méo câu văn trong bản Septuagint đã không ngăn cản đấng Mê-si đến vào thời kỳ mà nhà tiên tri Đa-ni-ên báo trước.

42. Nội dung là cốt truyện, các nhân vật, sự kiện, bài giảng, và những lời giải thích đầy soi dẫn đều làm nên những câu văn trong thánh thư.

43. 5 Khi học một ngoại ngữ qua phương pháp đàm thoại thì các học sinh tập phát âm và làm câu văn đúng theo cách nói của giáo sư.

44. Phương pháp này bao gồm bất kỳ sự thay đổi nào về giọng nói làm nổi bật các từ ngữ diễn tả ý tưởng, so với phần còn lại của câu văn.

45. Hay là bạn sẽ xem xét kỹ lưỡng toàn thể đoạn văn để xác định câu văn đó thật ra muốn nói gì và phù hợp thế nào với phần còn lại của Kinh-thánh?

46. Thế thì chính ông cũng nhìn nhận rằng khi ý nghĩa đoạn văn đòi hỏi, thì dịch giả có thể thêm một bất định quán từ ở trước danh từ khi câu văn có cấu trúc kiểu này.

47. Thay vì thế, các giảng viên cần phải cẩn thận và kiên định lưu ý đến các giáo lý này khi các giáo lý này xuất hiện tự nhiên trong các câu văn thánh thư và các khóa học.

48. Hãy đọc câu văn này: "Vào một buổi sáng, khi mà Gregor Samsa thức dậy từ những giấc mơ đầy lo lắng, anh ấy nhận ra rằng trên chiếc giường anh ấy đã biến thành một con bọ rận kì quái."

49. Cách đảo đổi câu văn (đôi khi được gọi là chuyển hoán song song ngược) là một công cụ văn chương thường được sử dụng vào thời xưa trong thơ văn Xê Mít và Hy Lạp cũng như văn học của các nền văn hóa khác.

50. Dấu ngoặc (“ ” hay ‘ ’) có thể chỉ sự ngừng giọng trước và sau những từ ngữ trong ngoặc (ngừng rất ngắn nếu những từ ngữ ấy là thành phần của một câu văn; lâu hơn nếu những từ ngữ ấy là một câu có cấu trúc đầy đủ).