bất lương in Vietnamese

Bất lương nghĩa là không lương thiện, không lương tâm.
Đây là một từ Hán - Việt. 
Bất có nghĩa là Không.
Lương nghĩa là Lương thiện, lương tâm.
Ví dụ: Phường bất lương (những kẻ không lương thiện), kẻ bất lương.
Ngữ cảnh sử dụng từ "bất lương": được sử dụng để nói về những người làm việc ác, hại người, cướp bóc.

[bất lương]
dishonest; unprincipled; conscienceless; evil-doing
Nghề bất lương
Dishonest professio

Use "bất lương" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "bất lương" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bất lương", or refer to the context using the word "bất lương" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chơi với những kẻ bất lương, chúng ta cũng đâm ra có khuynh hướng bất lương.

2. Dừng lại, kẻ bất lương.

3. Đây là một xứ sở bất lương.

4. Anh ấy dính dáng đến bọn bất lương.

5. Tên Tempranillo của anh là một kẻ bất lương.

6. Dầu chính sứ đồ Phao-lô đôi lúc bị túng thiếu, ông không bao giờ dung thứ sự bất lương hoặc phạm điều bất lương.

7. Làm sao vẫn lương thiện trong thế gian bất lương?

8. ♪ Hắn là một tên bất lương nổi tiếng ♪

9. " Không gì dễ hơn việc lên án kẻ bất lương.

10. Thật sự có gì khác biệt giữa sự bất lương dính líu đến một ngàn đô la hoặc sự bất lương chỉ liên quan đến mười xu không?

11. Và những kẻ bất lương sẽ gặp Jonathan Corbett vĩ đại.

12. Tính bất lương là xu hướng của thế gian ngày nay.

13. Nói dối, ăn cắp: Tại sao sự bất-lương có hại?

14. Ai có thể tin cậy một người nổi tiếng bất lương?

15. Sự bất lương ảnh hưởng đến bạn như thế nào? 4

16. Nhưng nếu chủ nhân muốn bạn làm điều bất lương thì sao?

17. Lợi dụng một cách bất công là một hình thức bất lương.

18. ♪ Anh không hề khiếp sợ Một tên bất lương nào ♪

19. Phải. Mang súng và làm ra vẻ họ là những tên bất lương.

20. 3 Sự bất lương cũng gia tăng trong phạm vi hôn nhân nữa.

21. Một vị giám trợ giúp một người hối cải tội bất lương (27).

22. Những doanh nhân bất lương dù gian lận cũng chẳng bị hậu quả gì.

23. Người quản lý bất lương làm xưởng bị vỡ nợ, nên phải đóng cửa.

24. Eddy sống chung với những người có lối sống bất lương và trộm cắp.

25. Tại sao chúng ta không ngạc nhiên khi thấy sự bất lương gia tăng?

26. Ông tự nói: “À há, ta đã bắt được các ngươi bất lương rồi!”

27. Làm thế nào bạn có thể tránh rơi vào bẫy của sự bất lương?

28. Chúng không phải là những tên du đãng lưu manh hay bọn bất lương.

29. Chẳng hạn, chúng ta phải ghét các sự thực hành thương mại bất lương.

30. Có 40% không chấp nhận việc thiếu đạo đức và nạn bất lương lan tràn.

31. Làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục kháng cự khuynh hướng bất lương?

32. Tuy nhiên, một số người gom góp của cải bằng những việc làm bất lương.

33. Một hình thức bất lương đặc biệt phổ biến ngày nay là việc nói dối.

34. Kết quả là 95% số tiền tôi có được là qua hành vi bất lương.

35. Sự bất lương xuất phát từ Sa-tan, “cha sự nói dối” (Giăng 8:44).

36. 12. a) Luật pháp của Đức Chúa Trời cấm những thực hành bất lương nào?

37. Sự bất lương càng ngày càng lan tràn thế nào trong phạm vi hôn nhân?

38. • Ba yếu tố quan trọng nào giúp chúng ta kháng cự khuynh hướng bất lương?

39. Ông đang dự định trừng phạt Eros, thư ký của ông, vì hạnh kiểm bất lương.

40. Sống lương thiện trong một thế giới bất lương đòi hỏi phải có lòng can đảm.

41. Phải chăng những câu Kinh-thánh trên thực sự ngấm ngầm dung thứ sự bất lương?

42. Vì là nạn nhân của tính bất lương nên chúng ta trân quý tính liêm khiết.

43. Nếu hắn không làm gì bất lương, chúng tôi đã chẳng giải đến trước mặt ngài.

44. Tình trạng của người chuyên cậy vào sự bất lương để trục lợi thì lại khác.

45. Một số người lại làm cả những chuyện bất lương để đạt đến mục tiêu đó.

46. Thường những phương cách gian xảo và bất lương là những bước để đạt được mục đích.

47. Sự thịnh vượng của những kẻ dùng cân giả—tức là bất lương—có thể quyến rũ.

48. Thưa Cha, làm sao Giê-xu có thể yêu thương một kẻ bất lương như kẻ này?

49. Đúng vậy, sự bất lương và gian lận trong thương mại lan tràn trên khắp thế giới.

50. Tôi nói về một tay cảnh sát bất lương, dám nhúng tay vào những việc làm bẩn thỉu.