bất cần đời in Vietnamese

bất cần đời [bất cần đời]
Được sử dụng để chỉ thái độ bất cần đời, thái độ tiêu cực, sẵn sàng làm tất cả không quan tâm đến hậu quả tốt hay xấu.
Một thái độ sống buông xuôi, không tốt. Chúng ta không nên có thái độ sống này.
couldn't care less;
not to give a damn
Couldn't-care-less attitude;
Couldn't-give-a-damn attitude
Một kẻ bất cần đời
A couldn't-give-a-damn type;
A couldn't-care-less type

Use "bất cần đời" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "bất cần đời" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bất cần đời", or refer to the context using the word "bất cần đời" in the Vietnamese Dictionary.

1. Sửa soạn để sống đời đời bất tận

2. Quả thật, bất kể tiềm năng để sống đời đời, người ta bất lực trước sự chết.

3. Anh bất cần.

4. Người bạn đời cần mẫn

5. Đời sống bất hạnh làm sao!

6. Đời sống gia đình bất ổn

7. Đời sống thay đổi bất ngờ

8. Bất cần đạo lí.

9. “Hơn bất cứ điều gì trên đời.”

10. A-đam đã làm mất sự sống đời đời làm người bất toàn.

11. Tính chất bất tử trong đời con người...

12. Cả đời cha, cha cố không bất cẩn.

13. Muôn đời bất tận không ai qua lại.

14. Hơn bất cứ người nào khác trên đời.

15. Đời sống bất tận sẽ không nhàm chán

16. Và chính đạo của Đấng Tối thượng bất tử này sẽ còn lại đời đời!

17. Ai sẽ khỏi cần phải được sống lại để hưởng sự sống đời đời?

18. Đời ngắn lắm nên cần hưởng thụ nhỉ?

19. + Nguyện ngài được vinh hiển muôn đời bất tận.

20. Chúng ta không chỉ cần bánh trong đời

21. Cái bất biến trong đời ta là thay đổi.

22. Bạn cần thay đổi gì trong đời sống?

23. Bất cứ thứ gì sư phụ cần.

24. Các phe gây chiến vì mối bất hòa lâu đời.

25. Chúng ta không cần đổi đời kiểu như vậy.