hên xui in English

@hên xui [hên xui]
- xem
may rủi

Sentence patterns related to "hên xui"

Below are sample sentences containing the word "hên xui" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "hên xui", or refer to the context using the word "hên xui" in the Vietnamese - English.

1. Hên xui.

Fifty-fifty.

2. Hên xui thôi.

3. " Tóm lại, hên xui!. "

" And in conclusion, win some, lose some. "

4. Ừ, hên xui thôi

Yeah, it' s fifty fifty

5. Được thật chứ hay hên xui?

For real or ish?

6. Làm vậy hên xui lắm đó

That doesn't exactly inspire confidence.

7. Thì cậu phải chờ đợi hên xui thôi.

So you gotta play the odds.

8. Ta sẽ thử độ hên xui với những quý ngài trước mặt.

I say we take our chances with the gents in front of us.

9. 99% trường hợp, người thắng trong trò hên xui đó sẽ thắng trận đấu.

In 99 percent of the cases the one who wins the toss.

10. Hên xui à. Nhưng xe bố tớ thì không có nhiều nút thế này.

Sort of, but my dad's truck doesn't have this many buttons.

11. Coi như là hên xui đi, nhưng thế này thì ai cũng vui vẻ hết.

Now it's a bit of a Hail Mary, but I think everybody gets what they need.

12. Thay vì được che chở, những người cổ võ sự hên xui may rủi đã bị hủy diệt.

Rather than gaining protection, those advocates of luck were consigned to destruction.

13. NHÀ VĂN tiểu luận là Ralph Waldo Emerson có lần đã nói: “Người hời hợt tin nơi hên xui may rủi...

ESSAYIST Ralph Waldo Emerson once declared: “Shallow men believe in luck . . .

14. Lúc đầu thì mọi chuyện hơi hên xui một chút, em công nhận, nhưng Paige cũng giúp, và chị ấy nói đỡ cho em nhiều lắm.

It was a little touch-and-go there for a moment, I'll admit, but Paige pitched in, and she really talked me up.