Use "bile ducts" in a sentence

1. Subterranean level, Air ducts, boiler rooms.

Tầng hầm, đường ống dẫn khí, phòng hơi.

2. I think I have no tear ducts.

Tôi nghĩ tôi có dòng nước mắt.

3. Then we simply connect the muscles, tear ducts and nerve endings.

Xong chỉ việc nối các thứ cơ, tuyến lệ và đầu mút thần kinh lại.

4. Then we simply connect... the muscles, tear ducts, and nerve endings

Xong chỉ việc nối các thứ cơ, tuyến lệ và đầu mút thần kinh lại

5. His face is so swollen it squeezed his tear ducts shut.

Khuôn mặt anh ta sưng gây chèn ép cả tuyến lệ.

6. Questions mix with fear and erupt like bile in my throat.

Hoài nghi lẫn sợ hãi Cổ họng tôi đắng ngắt.

7. The metalworkers, for the most part, do ducts behind the ceilings and stuff.

Các công nhân luyện kim, chủ yếu làm ống dẫn đằng sau trần nhà và các đồ điện.

8. They found a dead cat in the ventilation ducts on the second floor.

Và họ tìm thấy một còn mèo chết ở tầng 2 trong ống thông gió.

9. Clawing at my neck, foam and bile spilling from my mouth, eyes bloodred, skin purple.

Cào xé cổ họng, nước dãi và bọt trào ra từ miệng, chảy máu mắt, da tím tái.

10. They stick a tube down your throat and just suck out all the gunk and bile.

Họ thọc ống xuống cổ họng rồi rút hết các chất nước trong người

11. Intestinal bacteria also play a role in synthesizing vitamin B and vitamin K as well as metabolizing bile acids, sterols, and xenobiotics.

Vi khuẩn đường ruột cũng đóng một vai trò trong việc tổng hợp vitamin B và vitamin K cũng như chuyển hóa acid mật, sterol và xenobiotic.

12. All parts contain a well-developed duct system (these ducts are called "laticifers"), producing a milky latex, a watery white, yellow or red juice.

Tất cả các bộ phận đều chứa một hệ thống ống dẫn khá phát triển (các ống dẫn này được gọi là các "tế bào nhựa mủ"), sinh ra loại nhựa mủ (latex) dạng sữa, là loại dịch nước màu trắng bạc, vàng, đỏ.

13. Industry specific applications include: Aerospace: complex shapes requiring durable plastics in ailerons, air ducts, attachments and inserts; prototypes for testing new methods of reducing aircraft noise or drag.

Các ứng dụng cụ thể trong công nghiệp bao gồm: Hàng không vũ trụ: hình dạng phức tạp đòi hỏi nhựa bền trong cánh liệng, ống dẫn khí, phụ kiện và miếng ghép; nguyên mẫu để thử nghiệm các phương pháp mới để giảm tiếng ồn máy bay hoặc kéo.

14. Thanks to the ampullae of Lorenzini—tiny ducts peppered around their nose—they can detect the weak electrical fields emanating from the beating heart, the gill action, or the swimming muscles of potential prey.

Nhờ có những bóng Lorenzini—tức các ống dẫn li ti rải rác chung quanh mũi của cá mập—chúng có thể dò ra được điện trường yếu, phát ra từ tim con mồi khi co bóp, từ cử động của mang hoặc của bắp thịt khi con mồi bơi.

15. Fischer's scientific work was mostly concerned with the investigation of the pigments in blood, bile, and also chlorophyll in leaves, as well as with the chemistry of pyrrole from which these pigments are derived.

Công trình khoa học chủ yếu của Fischer liên quan tới việc nghiên cứu về sắc tố trong máu, mật và chất diệp lục ở lá cây, cũng như về hóa học của pyrrole từ đó xuất ra các sắc tố.

16. The protein is synthesized in the male 's epididymis , the coiled ducts that store , mature and transport sperm cells on their way from the testis where they are made , to the vas deferens , from whence they are delivered to the urethra prior to ejaculation .

Prô-tê-in này được tổng hợp trong mào tinh hoàn của nam giới , các ống xoắn sẽ lưu trữ , giúp trưởng thành và vận chuyển các tế bào tinh trùng đến tinh hoàn , nơi chúng trở thành tinh trùng , đến ống dẫn tinh , từ đó chúng được chuyển đến niệu đạo trước khi xuất tinh .