Use "bile duct abscess" in a sentence

1. Pleural abscess upper right quadrant.

Áp xe màng phổi góc phải phía trên.

2. Plastic bag and duct tape.

Một túi nhựa và băng dính.

3. Bind it with duct tape.

Lấy băng keo quấn lại.

4. Melted toothbrush, duct tape handle-

Bàn chải nấu chảy, tay cầm bằng băng dính...

5. I got plenty of duct tape.

Tao còn cả đống băng keo.

6. And I'm out of duct tape.

Tôi cũng hết băng dính rồi.

7. Nothing a little duct tape can't fix.

Chút băng dính thì không thể sửa được.

8. Where's my plastic tarp and duct tape?

Tấm vải bạt với băng keo của anh đâu rồi?

9. I've got some duct tape in the back.

Tôi có một ít băng dính ở đằng sau đấy.

10. She sent me out for chloroform and duct tape.

Bà ta đã bảo tôi đi mua thuốc gây mê và băng keo đấy.

11. Grit, spit and a whole lot of duct tape.

Đục đẽo và một đống băng keo là được.

12. We just strap our kids down with duct tape.

Lấy băng dính dán thằng bé lại cũng được.

13. The only other access is through the air conditioning duct

Lối vào duy nhất là qua đường ống điều hoà không khí

14. The only other access is through the air conditioning duct.

Lối vào duy nhất là qua đường ống điều hoà không khí.

15. There's some plastic, Duct tape on the doorsills, Windows, too.

Có băng keo trên bậu cửa ra vào, cửa sổ nữa.

16. Questions mix with fear and erupt like bile in my throat.

Hoài nghi lẫn sợ hãi Cổ họng tôi đắng ngắt.

17. The Spanish ambassador told Philip II that the abscess was about to burst.

Đại sứ Tây Ban Nha tường trình với Felipe II rằng vết ung nhọt sắp sửa bung vỡ.

18. As you can see, rusted bolts, rubber, wood and neon pink duct tape.

Như mọi người thấy, những chiếc chốt gỉ, cao su, gỗ và ruy-băng hồng.

19. Adhesive reside shows he put layer after layer of duct tape over his victims'eyes.

Dính cư trú cho thấy ông đưa lớp sau lớp băng keo trong mắt nạn nhân của mình'.

20. That temperature is controlled by the air conditioning duct, 30 feet above the floor.

Nhiệt độ được kiểm soát bởi một máy điều hoà không khí đưa vào qua ống dẫn gắn ở trên cao cách sàn khoảng 10 thước.

21. There are few things in life that liberal application of duct tape can't solve.

Trong cuộc sống có nhiều thứ không thể giải quyết bằng băng dính được.

22. Clawing at my neck, foam and bile spilling from my mouth, eyes bloodred, skin purple.

Cào xé cổ họng, nước dãi và bọt trào ra từ miệng, chảy máu mắt, da tím tái.

23. They kicked the hell out of me duct-taped me to my grandfather's wheelchair.

Chúng củ hành tôi rồi trói vào cái xe lăn của ông nội tôi.

24. They stick a tube down your throat and just suck out all the gunk and bile.

Họ thọc ống xuống cổ họng rồi rút hết các chất nước trong người

25. Well, maybe you shoulda thought about the friggin'walnut before you covered it in duct tape.

Vậy sao anh không nghĩ tới cái gỗ óc chó khỉ... khi anh dán băng dính lên?

26. and I bought some plastic bags and duct tape and shade cloth, a timer, a paper suit, a respirator.

mua một vài túi nylon, băng dán và vải màn, một đồng hồ hẹn giờ, một bộ đồ bảo hộ, một mặt nạ phòng hơi độc.

27. The infection from a ruptured appendix is very serious - it can form an abscess ( infection of pus ) or spread throughout the abdomen .

Nhiễm trùng do vỡ ruột thừa rất nguy hiểm – nó có thể tạo áp xe ( nhiễm trùng mủ ) hoặc lây lan ra khắp bụng .

28. He traced this fluid to the thoracic duct, which he then followed to a chyle-filled sac he called the chyli receptaculum, which is now known as the cisternae chyli; further investigations led him to find that lacteals' contents enter the venous system via the thoracic duct.

Ông bắt nguồn từ chất lỏng này để ống ngực, sau đó ông theo một túi chứa đầy dưỡng trấp ông gọi là receptaculum chyli, mà bây giờ được gọi là chyli cisternae; điều tra thêm đã dẫn ông để thấy rằng nội dung lacteals 'nhập hệ thống tĩnh mạch qua ống ngực.

29. The police released photographs during the news conference which show the exposed unconnected wire in the duct between the two apartments.

Cảnh sát đã nói rằng các bức ảnh được đội giám định chụp được công bố trong cuộc họp báo cho thấy dây điện không bị lộ ra trong ống dẫn giữa hai căn hộ.

30. Sometimes, the user will miss the vein when injecting the desomorphine, creating an abscess and causing death of the flesh surrounding the entry-point.

Đôi khi, người sử dụng sẽ bỏ lỡ các tĩnh mạch khi tiêm desomorphine, tạo ra áp xe và gây tử vong của xác thịt xung quanh điểm nhập cảnh.

31. Intestinal bacteria also play a role in synthesizing vitamin B and vitamin K as well as metabolizing bile acids, sterols, and xenobiotics.

Vi khuẩn đường ruột cũng đóng một vai trò trong việc tổng hợp vitamin B và vitamin K cũng như chuyển hóa acid mật, sterol và xenobiotic.

32. Other infectious causes include a pulmonary abscess, pneumonia (including Pneumocystis carinii pneumonia) or rarely nocardial infection or worm infection (such as dirofilariasis or dog heartworm infestation).

Các nguyên nhân nhiễm trùng khác bao gồm abcess phổi, viêm phổi (bao gồm Pneumocystis carinii pneumonia)hoặc nhiễm nocardial hoặc giun (như dirofilariasis hoặc dog heartworm).

33. All parts contain a well-developed duct system (these ducts are called "laticifers"), producing a milky latex, a watery white, yellow or red juice.

Tất cả các bộ phận đều chứa một hệ thống ống dẫn khá phát triển (các ống dẫn này được gọi là các "tế bào nhựa mủ"), sinh ra loại nhựa mủ (latex) dạng sữa, là loại dịch nước màu trắng bạc, vàng, đỏ.

34. Yeah, I'll hit the hardware store too, get some plastic sheeting and duct tape and seal this up before it gets dark, you know.

Ta phải vào cửa hàng đồ gia dụng nữa... để mua vài miếng nhựa và băng keo dính... để chắn nó lại trước khi trời tối.

35. I know that the abscess that grew around my wound after the operation, the 16 ounces of puss, is the contaminated Gulf of Mexico, and there were oil-drenched pelicans inside me and dead floating fish.

Tôi biết rằng những vết rổ mọc xung quanh vết thương sau khi phẫu thuật, 16 cái miệng, là vịnh Mexico ô nhiễm, và có những con bồ nông bị uống no dầu cư ngụ bên trong tôi và cả những con cá nổi lềnh bềnh nữa.

36. Fischer's scientific work was mostly concerned with the investigation of the pigments in blood, bile, and also chlorophyll in leaves, as well as with the chemistry of pyrrole from which these pigments are derived.

Công trình khoa học chủ yếu của Fischer liên quan tới việc nghiên cứu về sắc tố trong máu, mật và chất diệp lục ở lá cây, cũng như về hóa học của pyrrole từ đó xuất ra các sắc tố.

37. The behavior facilitates the transfer of pheromones and other scents into the vomeronasal organ (VNO, or Jacobson's organ) located above the roof of the mouth via a duct which exits just behind the front teeth of the animal.

Hành vi tạo điều kiện cho việc chuyển giao pheromone và mùi hơi khác vào cơ quan vomeronasal nằm phía trên vòm miệng thông qua một ống dẫn, thoát ra phía sau răng cửa con vật.

38. Duct tester airtightness measurements are presented in a number of different formats including but not limited to: CFM25 is defined as the air flow (in cubic feet per minute) needed to create a 25 Pascal pressure change in the ductwork.

Độ kín khí cửa thổi gió đo được trình bày trong một số định dạng khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn: CFM50 được định nghĩa là dòng chảy không khí (trong feet khối mỗi phút) cần thiết để tạo ra một 50 - pascal áp lực thay đổi trong phần bao tòa nhà.