Use "almighty" in a sentence

1. Only the Almighty knows their destiny.

Hậu quả phải tuỳ theo ý trời.

2. The Almighty rest his damn bones.

Cầu Chúa cho đống xương tàn của ổng được yên nghỉ.

3. Give them up to the Almighty.

Mặc xác bọn nó cho Chúa lo đi.

4. Praise God Almighty, and join our song.

Xin mời mọi dân đến hát khen ngài muôn đời.

5. Let us revive the almighty demon tribe

Huyết Sát Hiên Viên Phục Hưng Ma Tộc.

6. And plead with the Almighty for favor,

Nài xin Đấng Toàn Năng ban ân huệ,

7. He rightly applies the title “Almighty” to himself.

Ngài hoàn toàn có lý do áp dụng danh hiệu “Toàn-năng” cho chính Ngài (Sáng-thế Ký 17:1).

8. Would you humble the Almighty by desecrating his possessions?

Phải chăng vua coi thường Đấng Toàn Năng nên mới mạo phạm đến chén thánh?

9. Why does the Bible call the Originator Almighty God?

Tại sao Kinh Thánh gọi đấng dựng nên muôn vật là Đức Chúa Trời?

10. Why will humans pick a fight with the Almighty?

Tại sao con người sẽ gây chiến với Đấng Toàn Năng?

11. Almighty God, in my hour of need, be with me

Chúa linh thiêng, xin hãy bên con trong lúc cần thiết.

12. His almighty power and glory will be manifest to all.

Sự toàn năng và vinh hiển của Ngài sẽ được biểu dương cho muôn vật.

13. Because of hard-work, dedication and faith in God Almighty.

Nhờ sự chăm chỉ, cống hiến và tin vào Chúa quyền năng.

14. These vast, worldwide changes serve the designs of Almighty God.

Những thay đổi to lớn trên toàn thế giới này là kế hoạch của Thượng Đế Toàn Năng.

15. ● Naomi lamented: “The Almighty has made it very bitter for me.

● Na-ô-mi ai oán: “Đấng Toàn-năng đã đãi tôi cách cay-đắng lắm.

16. This you would do if you could, and the Almighty knows it.

Những gì vua nghĩ và làm Đấng Toàn Năng đều đã biết.

17. If he is the Almighty, he has the power to stop it.

Nếu là Đấng Toàn Năng, Ngài có quyền hành để chấm dứt tình trạng đó.

18. GOD is fittingly described as omnipotent and omniscient —almighty and all-knowing.

ĐỨC CHÚA TRỜI được mô tả một cách thích hợp là toàn năng và thông biết mọi sự.

19. The Almighty Creator of the atom with its nucleus well knows that.

Đấng Tạo-hóa đã tạo ra nguyên-tử cùng hạch-tâm hẳn thừa biết điều này.

20. By the grace of Almighty God, our forces stand again on Philippine soil."

Nhờ ân huệ Chúa toàn năng, quân đội chúng ta đã đặt chân trở lại trên đất Philippines."

21. Almighty God we thank thee, that thou hast vouchsafed to us the most holy...

Chúa Toàn năng, chúng con cám ơn người, vì người đã hạ cố ban cho chúng con...

22. He treads too the winepress of the anger of the wrath of God the Almighty.

Ngài giày-đạp thùng rượu cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời toàn-năng.

23. Still, even though Jesus was called “Mighty,” there can be only one who is “Almighty.”

Dẫu cho Giê-su được gọi là “Quyền-năng” đi nữa thì cũng chỉ có một Đấng “Toàn-năng” mà thôi.

24. He treads too the winepress of the anger of the wrath of God the Almighty.”

Ngài giày-đạp thùng rượu cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời toàn-năng” (Khải-huyền 19:14, 15).

25. Why, “to gather them together to the war of the great day of God the Almighty”!

“Để nhóm-hiệp về sự chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng”!

26. Even the awe-inspiring physical heavens pale in comparison with the Almighty. —Isaiah 40:22, 26.

Ngay cả vũ trụ tuyệt diệu này cũng không thể nào sánh với Đấng Toàn Năng.—Ê-sai 40:22, 26.

27. When we feel inclined to complain against the Almighty, we should ‘put our hand over our mouth.’

Khi cảm thấy muốn phàn nàn về Đấng Toàn Năng, chúng ta nên ‘đặt tay lên che miệng mình’.

28. The almighty Creator is near to us and will hear us if we “call on him in truth.”

Đấng Tạo Hóa toàn năng ở gần chúng ta và lắng nghe nếu chúng ta “có lòng thành-thực cầu-khẩn Ngài”.

29. “Far be it from the true God to act wickedly, and the Almighty to act unjustly!” Elihu exclaimed.

Ê-li-hu nói: “Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác, Đấng Toàn-năng không bao giờ làm hung-nghiệt.

30. Said Elihu: “Far be it from the true God to act wickedly, and the Almighty to act unjustly!

Ê-li-hu nói: “Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác, Đấng Toàn-năng không bao giờ làm hung-nghiệt.

31. (Isaiah 40:29) With good reason the Scriptures repeatedly call him “God Almighty.” —Genesis 17:1; Revelation 11:17.

Thật là chí lý khi Kinh-thánh nhiều lần gọi Ngài là “Đức Chúa Trời Toàn-năng” (Sáng-thế Ký 17:1; Khải-huyền 11:17).

32. Think about habits or ideas that can “set bounds to the works and ways of the Almighty” in our lives.

Hây nghĩ về những thói quen và ý kiến mà có thể “đặt ra giới hạn đối với công việc và đường lối của Thượng Đế Toàn Năng” trong cuộc sống của chúng ta.

33. By means of him Almighty God will crush Satan the Devil under the feet of Jesus’ associates in the heavenly kingdom.

16 Chúa Giê-su Christ là thành viên chính của “dòng-dõi” tổng hợp đó.

34. For instance, consider what John further writes in chapter 1, verse 18: “No man has seen [Almighty] God at any time.”

Chẳng hạn hãy xem Giăng viết thêm gì trong chương 1, câu 18: “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời”.

35. The country is creaking under the weight of debt ; Europe is broke and the government is on an almighty austerity drive .

Đất nước này đang oằn mình dưới gánh nặng nợ nần ; châu Âu khánh kiệt và chính phủ cố gắng tiết kiệm hết sức .

36. Yes, for a fact, God himself does not act wickedly, and the Almighty himself does not pervert judgment.” —Job 34:10-12.

Quả thật Đức Chúa Trời không làm ác, Đấng Toàn-năng chẳng trái phép công-bình” (Gióp 34:10-12).

37. They said: ‘Praise Jah, you people, because Jehovah our God, the Almighty, has begun to rule as king.’” —Revelation 19:1-6.

Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn-năng, đã cầm quyền cai-trị” (Khải-huyền 19:1-6).

38. Note what Job 34:10 says: “Far be it from the true God to act wickedly, and the Almighty to act unjustly!”

Hãy lưu ý những lời nơi Gióp 34:10: “Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác, Đấng Toàn-năng không bao giờ làm hung-nghiệt”.

39. May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.

cùng với sự ban ơn của quả bom và tình bạn của trận mưa phóng xạ gục ngã dưới chân chúng ta mãi mãi. Amen

40. The Bible says: “It is unthinkable for the true God to act wickedly, for the Almighty to do wrong!” —Job 34:10.

Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác, Đấng Toàn-năng không bao giờ làm hung-nghiệt”.—Gióp 34:10.

41. 24 When I heard the sound of their wings, it was like a sound of rushing waters, like the sound of the Almighty.

24 Tôi nghe tiếng đập cánh của họ tựa như tiếng nước chảy xiết, như tiếng Đấng Toàn Năng.

42. Words made up by small frightened men such as yourself who cannot fathom the chaos and the darkness of a truly almighty being.

Ngôn từ được tạo nên bởi những kẻ hay sợ hãi kẻ không thể hiểu được sự hỗn loạn và tăm tối của 1 đấng toàn năng.

43. Given the immense scale of the universe, many people ask, ‘Why should the almighty Creator watch what lowly humans do on a tiny planet?’

Trước kích thước khổng lồ của vũ trụ, nhiều người đặt ra câu hỏi: “Việc gì Đấng Tạo Hóa toàn năng phải dõi theo những gì con người hèn mọn làm trên hành tinh nhỏ bé này?”.

44. 18 The nuclear armaments of the nations will provide them no protection during that “war of the great day of God the Almighty,” the battle of Armageddon.

18 Các khí-giới nguyên-tử hạch tâm của các quốc-gia sẽ không che chở họ trong “chiến-tranh của ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn-năng”, trận chiến Ha-ma-ghê-đôn (Khải-huyền 16:14, 16).

45. Almighty God humiliated Egypt’s gods and magic-practicing priests by sending catastrophic plagues, slaying Egypt’s firstborn sons, and annihilating Pharaoh and his elite army in the Red Sea.

Đức Chúa Trời Toàn năng đã hạ nhục những thần thánh và thuật sĩ của xứ Ê-díp-tô bằng cách giáng các tai vạ xuống, giết hại con đầu lòng của cả xứ Ê-díp-tô, và hủy diệt Pha-ra-ôn cùng đoàn quân thiện chiến của ông trong Biển Đỏ.

46. 7 Indeed, the writer of Psalm 121 was confident that the almighty Creator watches over his servants with the gentleness of a caring shepherd and the vigilance of an alert guard.

7 Quả thật, người viết Thi-thiên 121 tin chắc rằng Đấng Tạo Hóa toàn năng trông nom các tôi tớ Ngài với sự dịu dàng của người chăn chiên chu đáo, và với sự thận trọng của người lính canh luôn cảnh giác đề phòng.

47. Eck’s translation of Exodus 6:3 reads: “I am the Lord, who appeared to Abraam, Isaac, and Jacob in the Almighty God: and my name Adonai, I have not revealed to them.”

Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3 trong bản Kinh Thánh của ông Eck được dịch như sau: “Ta là Thiên Chúa, Đấng đã hiện ra với Áp-ra-ham, I-xa-ác, và Gia-cóp với tư cách là Chúa Toàn Năng: và danh Ta A-đo-nai, Ta chưa hề tỏ cho họ biết”.

48. (Zephaniah 2:3) It reaches its climax in “the war of the great day of God the Almighty . . . , called in Hebrew Har–Magedon [Armageddon],” in which “the kings of the entire inhabited earth” are annihilated.

(Sô-phô-ni 2:3) Ngày đó lên đến cao điểm trong “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng... theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn”, trong ngày ấy “các vua trên khắp thế-gian” đều bị diệt.

49. This book is full of judgmental expressions, such as “the great winepress of the anger of God,” “the seven bowls of the anger of God,” and “the wrath of God the Almighty.” —Revelation 14:19; 16:1; 19:15.

Quyển này chứa đầy những lời kết án, chẳng hạn như “thùng lớn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời”, “bảy bát thạnh-nộ của Đức Chúa Trời” và “cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời toàn-năng” (Khải-huyền 14:19; 16:1; 19:15).