Use "alkali" in a sentence

1. Alkali dust choking your body.

Bụi muối phủ đầy người.

2. Like other alkali metal oxides, Rb2O is a strong base.

Giống như các oxit của kim loại kiềm khác, Rb2O là một bazơ mạnh.

3. Groundhog, blue potatoes and all the alkali salt you can eat!

Chuột chũi, khoai tím và mọi thứ muối.

4. Alkali metal salts of H2SO5 show promise for the delignification of wood.

Các muối kim loại kiềm của H2SO5 có triển vọng trong khử lignin của gỗ.

5. Alkali basalts typically have mineral assemblages that lack orthopyroxene but contain olivine.

Bazan kiềm thường có tổ hợp khoáng chất thiếu orthopyroxen nhưng chứa olivin.

6. This alkali metal nitrate salt is white and highly soluble in water.

Muối nitơ kim loại kiềm này có màu trắng và hòa tan trong nước.

7. The products that Paracelsus and Libavius found were all impure alkali arsenates.

Các hợp chất mới mà cả Paracelsus và Libavius tìm thấy, đều là các hợp chất kiềm của kim loại arsen, không tinh khiết.

8. The salt forms several crystalline hydrates, unlike the other alkali metal bromides.

Muối tạo thành một số hydrat tinh thể, không giống như các muối bromua của kim loại kiềm khác.

9. It is an alkali halide and occurs naturally as the rare mineral carobbiite.

Đó là một muối kiềm halogenua và tồn tại trong tự nhiên ở khoáng vật carobbiite hiếm.

10. Glaucophane, crocidolite, riebeckite and arfvedsonite form a somewhat special group of alkali-amphiboles.

Glaucophan, crocidolit, riebeckit và arfvedsonit tạo thành một nhóm đặc biệt của amphibol kiềm.

11. The chlor-alkali industry is a major consumer of the world's energy budget.

Ngành công nghiệp clorua của kim loại kiềm là một ngạch tiêu dùng lớn trong ngân sách năng lượng của thế giới.

12. The caesium ion is also larger and less "hard" than those of the lighter alkali metals.

Ion xêsi cũng lớn hơn và ít "cứng" hơn so với các kim loại kiềm nhẹ hơn.

13. The angular momentum is transferred from the alkali metal electrons to the noble gas nuclei through collisions.

Động lượng góc được chuyển từ các electron kim loại kiềm sang các hạt nhân khí cao quý thông qua các va chạm.

14. Iridium metal dissolves in molten alkali-metal cyanides to produce the Ir(CN)3+ 6 (hexacyanoiridate) ion.

Kim loại iridi tan trong cyanua-kali kim loại nóng chảy tạo ra ion Ir(CN)3+6 (hexacyanoiridat).

15. Strontium hydroxide, Sr(OH)2, is a caustic alkali composed of one strontium ion and two hydroxide ions.

Stronti hydroxit, Sr(OH)2, là một chất kiềm ăn mòn bao gồm một ion stronti và hai ion hydroxit.

16. They were very high in lead, 45–60% PbO, with a very low alkali content, less than 2%.

Chúng có hàm lượng chì rất cao, 45 bóng60% PbO, với hàm lượng kiềm rất thấp, dưới 2%.

17. Rare feldspathoid-rich mafic rocks, akin to alkali basalts, may have Na2O + K2O contents of 12% or more.

Bazan chứa khoáng chất felspat hiếm ở đá giàu đá, giống như bazan kiềm, có thể có thành phần Na2O + K2O chiếm 12% hoặc nhiều hơn.

18. Very few solid bicarbonates other than those of the alkali metals and ammonium ion are known to exist.

Rất ít hợp chất bicacbonat khác của kim loại kiềm và ion amoni được biết là tồn tại. ^

19. The alkaline earth metals were precipitated either as sulfates or oxalates, leaving the alkali metal in the solution.

Các kim loại kiềm thổ được kết tủa ở dạng sulfat hoặc oxalat, để lại các kim loại kiềm trong dung dịch.

20. Many of the simple salts are hygroscopic, but less so than the corresponding salts of lighter alkali metals.

Nhiều muối đơn giản là hygroscopic, nhưng ít hơn so với các muối tương ứng của các kim loại kiềm nhẹ hơn.

21. Minerals such as alkali feldspar, leucite, nepheline, sodalite, phlogopite mica, and apatite may be present in the groundmass.

Các khoáng chất như fenspat kiềm, leucit, nephelin, sodalit, phlogopit mica, và apatit có thể có mặt trong chất nền.

22. In contrast to lithium nitride and some other nitrides, sodium nitride is an extremely unstable alkali metal nitride.

Trái với nitrua liti và các muối nitrua khác, natri nitrua là một muối nitrua kim loại kiềm rất không bền.

23. The salts CsO2, RbO2, KO2, and NaO2 are prepared by the reaction of O2 with the respective alkali metal.

Các muối CsO2, RbO2, KO2, và NaO2 được điều chế bằng phản ứng của O2 với các kim loại kiềm tương ứng..

24. As with all alkali metals, lithium fires are difficult to extinguish, requiring dry powder fire extinguishers (Class D type).

Giống như tất cả kim loại kiềm, các đám cháy liti rất khó dập tắt, nó cần các bột chữa cháy phải khô (loại nhóm D).

25. Although the name ammonium hydroxide suggests an alkali with composition , it is actually impossible to isolate samples of NH4OH.

Mặc dù tên amoni hydroxit có tính chất kiềm với thành phần , nó là thực sự không thể tách các mẫu NH4OH.

26. This process involved using alkali metals to disassociate the thorium from its prior ligand form ThSiO4 (further described in synthesis).

Quá trình này liên quan đến việc sử dụng các kim loại kiềm để phân tách thori từ dạng phối tử trước đó của nó là ThSiO4.

27. Such reagents are generally prepared from the methyl halides: 2 M + CH3X → MCH3 + MX where M is an alkali metal.

Các thuốc thử này thường được điều chế từ các halogenua methyl: 2 M + CH3X → MCH3 + MXTrong đó M là một kim loại kiềm.

28. As early as 1870, chemists thought that there should be an alkali metal beyond caesium, with an atomic number of 87.

Vào khoảng thập niên 1870, một số nhà hóa học đã nghĩ rằng phải có một kim loại kiềm sau xêzi, với số nguyên tử bằng 87.

29. They announced their discovery of element 87 and proposed the name alkalinium, as it would be the heaviest alkali metal.

Họ đã thông báo về phát hiện ra nguyên tố số 87 của mình và đề nghị đặt tên là alkalinium, do nó có lẽ là kim loại kiềm nặng nhất.

30. Because of its large size, Cs+ usually adopts coordination numbers greater than 6, the number typical for the smaller alkali metal cations.

Do có kích thước lớn, Cs+ thường có số phối trí lớn hơn 6, là điển hình cho các cation kim loại kiềm nhẹ hơn.

31. Glazes with even-higher lead content occur in Spanish and Italian maiolica, with up to 55% PbO and as low as 3% alkali.

Các men có hàm lượng chì thậm chí cao hơn xảy ra ở maiolica của Tây Ban Nha và Ý, với tới 55% PbO và thấp tới 3% kiềm.

32. These designs include thermionic converter, thermophotovoltaic cells, alkali-metal thermal to electric converter, and the most common design, the radioisotope thermoelectric generator.

Những thiết kế này bao gồm chuyển đổi thermionic, các tế bào thermophotovoltaic, kiềm kim loại nhiệt để chuyển đổi điện, và các thiết kế phổ biến nhất, các máy phát điện đồng vị phóng xạ nhiệt.

33. Another way to synthesize it is to allow an alkali metal cyanide to react with oxygen in nickel containers under controlled conditions.

Một cách khác để tổng hợp nó là cho phép một kim loại kiềm, xianua, để phản ứng với oxy trong bình chứa niken trong điều kiện kiểm soát.

34. The Encyclopedia Americana explains: “The soil became saturated with mineral salts, and a crust of alkali formed over the surface, making agricultural use impossible.”

Cuốn The Encyclopedia Americana giải thích: “Đất đầy muối khoáng chất và một lớp chất kiềm cứng đóng trên mặt đất khiến cho không thể cày cấy được”.

35. Originally containing 1–2% PbO; by the eleventh century high-lead glazes had developed, typically containing 20–40% PbO and 5–12% alkali.

Ban đầu chứa 1122% PbO; vào thế kỷ thứ mười một men đã phát triển, thường chứa 20 sắt40% PbO và 5 sắt12% kiềm.

36. It is associated with mica schist which increases alkali content in ultimate product and so it has not been exploited economically so far.

Nó cùng với diệp thanh mica làm tăng làm lượng kiềm trong các sản phẩm biến chất cuối cùng vì vậy nó không có giá trị kinh tế khi khai thác.

37. Triglycerides of vegetable and animal origin are reacted with methanol in the presence of alkali metal methanolates to form the corresponding fatty methyl esters.

Triglyceride gốc thực vật và động vật phản ứng với metanol khi có mặt của các metanolat kim loại kiềm để tạo thành các methyl este béo.

38. The disulfuric acid, which appears to be more widely used as its alkali metal salts, has the structure HO–S(O)2–O–O–S(O)2–OH.

Axit disulfuric, dường như được sử dụng rộng rãi hơn do các muối kim loại kiềm của nó, có cấu trúc HO-S(O)2-O-O-S(O)2-OH.

39. In 1746 John Roebuck invented the lead chamber process, enabling the large-scale manufacture of sulphuric acid, and in 1780 James Keir developed a process for the bulk manufacture of alkali, together marking the birth of the modern chemical industry.

Năm 1746, John Roebuck phát minh quy trình khoan dẫn, cho phép sản xuất axit sulfuric quy mô lớn, và đến năm 1780 James Keir phát triển một quy trình sản xuất chất kiềm với số lượng lớn, đồng thời đánh dấu khai sinh ngành công nghiệp hoá học hiện đại.