tràng hoa in Vietnamese

tràng hoa
[tràng hoa]
danh từ
garland; corolla

Use "tràng hoa" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tràng hoa" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tràng hoa", or refer to the context using the word "tràng hoa" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tràng hoa dạng chùy.

2. Tràng hoa màu vàng nhạt.

3. Tràng hoa thông thường có 2 môi.

4. Tràng hoa có 9-10 cánh tràng, xếp xoắn thành 3 vòng.

5. Nó có tràng hoa hay vật gì như thế quấn quanh cổ

6. Gộp cùng nhau, tất cả các cánh hoa của một hoa tạo thành tràng hoa.

7. Thuật ngữ chung để chỉ tập hợp của tất cả các bông hoa là tràng hoa.

8. Các hoa lưỡng tính này khá nhỏ (nhỏ hơn 3 mm), với 5-6 thùy tràng hoa.

9. Ba cánh hoa màu vàng nhạt kết hợp thành một ống tràng hoa dài đến khoảng 3 cm.

10. Các tràng hoa của chúng có thể là dạng đối xứng hai bên hay xuyên tâm (tỏa tia).

11. Trong nhiều thế kỷ, vòng hoa nguyệt quế từng là một tràng hoa kết bằng lá cây nguyệt quế.

12. Các thùy của tràng hoa gối lên mé trái (ở A. rostrata) hay mé phải (ở A. macrophylla) trong chồi hoa.

13. Chúng tạo ra một vành hoa màu trắng xen tía, một cấu trúc của các phần phụ giữa các cánh hoa và tràng hoa.

14. 10 Thầy tế lễ của thần Giu-bi-tê đem ngay cả bò đực và tràng hoa đến dâng cho Phao-lô và Ba-na-ba.

15. Điều này thể hiện rõ năm 1956 khi ông đeo cho thần Rama của Ấn Độ giáo một tràng hoa kết từ những chiếc dép và đưa ra những tuyên bố phản thần.

16. Tràng hoa: vòng kế tiếp tính về phía đỉnh, bao gồm các thành phần đơn vị gọi là cánh hoa, chúng thường mỏng, mềm và có màu sắc sặc sỡ để thu hút động vật giúp chúng thụ phấn.