từ bắc chí nam in Vietnamese

từ bắc chí nam
[từ bắc chí nam]
from the north to the south

Use "từ bắc chí nam" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "từ bắc chí nam" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "từ bắc chí nam", or refer to the context using the word "từ bắc chí nam" in the Vietnamese Dictionary.

1. Từ bắc chí nam

2. CÓ MỘT thời nó chia cắt tiểu bang Tây Úc từ Bắc chí Nam.

3. Kết giới trải dài từ bắc chí nam xa hơn bất cứ nơi nào con người có thể đến.

4. Kết giới trải dài từ bắc chí nam xa hơn bất cứ nơi nào con người có thể đến

5. Đây là một bài hát bị cấm được biết đến rộng rãi ở Bắc Triều Tiên, vì nhắc đến sông Rimjin như một biểu tượng hoà bình xuyên suốt từ bắc chí nam.