tề ấp in Vietnamese

tề ấp
Hamlet Council

Use "tề ấp" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tề ấp" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tề ấp", or refer to the context using the word "tề ấp" in the Vietnamese Dictionary.

1. Bỉ Ấp là thành ngay biên giới Lỗ và Tề

2. Ấp a ấp úng

3. Ấp Ca Lạc A. Ấp Đại Bái.

4. Xã gồm 11 ấp: Ấp Điền Giữa.

5. Quân Sở chiếm ấp Tiêu và ấp Di.

6. Rất chỉnh tề.

7. Thôi Trữ làm quan nước Tề hơn 50 năm qua 5 đời vua Tề.

8. Có kỳ ôm ấp, có kỳ tránh ôm ấp;

9. Tề chủ Lỗ khách, Lỗ Vương từ xa đến Xin mời Tề Vương nghênh đón

10. “Có kỳ ôm-ấp, và có kỳ chẳng ôm-ấp”

11. Ngoại diện tề chỉnh

12. Tề Thiên Đại Thánh

13. Bãi Tân Ấp thuộc địa phận phố Tân Ấp trên.

14. Hãy tới điền trang của Tề.

15. Ấp Vĩnh Tân.

16. Ấp Vĩnh Thạnh.

17. Ấp Cây Cui.

18. Ấp Vàm Lớn.

19. Ấp Bắc Hưng.

20. Ấp Ninh Thành.

21. Ấp Bần Ổi.

22. Ấp Bà Chăng.

23. Tề Linh không buộc phải ở lại.

24. Ngụy vương Cữu cầu cứu nước Tề.

25. Ấp Do Thới.