ngự lâm in Vietnamese

ngự lâm
[ngự lâm]
gentleman-at-arms; imperial guard; musketeer
Ba chàng ngự lâm pháo thủ
The Three Musketeers

Use "ngự lâm" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ngự lâm" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ngự lâm", or refer to the context using the word "ngự lâm" in the Vietnamese Dictionary.

1. 3 chàng lính ngự lâm.

2. Hai chàng lính ngự lâm.

3. Như Năm chàng lính Ngự lâm.

4. Các ông là ngự lâm mà.

5. Đừng phong tôi làm lính ngự lâm.

6. Vũ khí của 1 lính ngự lâm.

7. Ba chàng linh Ngự lâm, phải không?

8. Trong cuốn sách " Ba chàng lính ngự lâm " của Alexandre Dumas, 2 chàng lính ngự lâm có tên là Athos và Porthos.

9. Cũng là 1 cựu lính ngự lâm.

10. Đây chính là Ba Chàng Lính Ngự Lâm.

11. Tên chàng lính ngự lâm thứ # là gì?

12. Không, chỉ còn Bốn Chàng Lính Ngự Lâm thôi.

13. Tên chàng lính ngự lâm thứ 3 là gì?

14. Vũ khí thực thụ của 1 lính ngự lâm.

15. Câu hỏi cuối cùng hỏi về tên của người lính ngự lâm thứ ba trong câu chuyện Ba chàng ngự lâm pháo thủ là gì.

16. Cô ấy có thể là người lính ngự lâm thứ

17. Chúng ta sẽ như Sáu Chàng Lính Ngự Lâm.

18. Thôi nào, chúng ta là Năm Chàng Lính Ngự lâm.

19. Tưởng mày là Ngự lâm quân hoặc gì đó chứ?

20. Dù gì họ cũng là lính ngự lâm của Ngài.

21. ngự lâm quân tinh nhuệ đã không thể ngăn cản chúng

22. Cô ấy có thể là Người lính ngự lâm thứ 3.

23. Những chàng ngự lâm tập hơp và lên một kế hoạch.

24. - Một phong thư gửi ngài De Treville, đại úy ngự lâm quân

25. Một cuộc chiến diễn ra và d'Artagnan về phe các ngự lâm quân.

26. 3000 ngự lâm quân tinh nhuệ đã không thể ngăn cản chúng.

27. Cậu biết Ba chàng lính Ngự lâm là một tiểu thuyết phải không?

28. Hai chàng trai ngự lâm đỏ mặt lên đến tận lòng trắng đôi mắt.

29. Về phần mình, ba chàng ngự lâm rất yêu quý người bạn trẻ.

30. “Lệ Quyên kỷ niệm 15 năm ca hát với 'Năm chàng ngự lâm'”.

31. Nếu tôi không làm ngự lâm được, thì đấu với 1 người cũng tốt.

32. Ba người ngự lâm pháo thủ (Les trois mouquetaires), tiểu thuyết của Alexandre Dumas.

33. Nếu con trở thành lính ngự lâm, con nghĩ phải ẩu đả chút đỉnh.

34. Uớc mơ suốt đời chàng là trở thành một ngự lâm quân. - Thật tình!

35. Porthos nói: - Bạn thân mến, hãy là lính ngự lâm hay là tu viện trưởng.

36. Chạy trốn, lủi, tránh, thật đẹp mặt cho ngự lâm quân của nhà Vua, thế đấy!

37. Oh Ha Ni, Dok Go Min Ah, Jung Ju Ri 3 người lính ngự lâm.

38. Trong những tiểu thuyết của ông, nổi tiếng hơn cả là Ba chàng lính ngự lâm, còn được dịch Ba chàng ngự lâm pháo thủ (Trois Mousquetaires) và Bá tước Monte Cristo (Le Comte de Monte-Cristo) năm 1844.

39. Đâu thể để lính ngự lâm của ta - hoặc con họ - trông như kẻ lang thang thế.

40. Cuộc trao đổi giữa bà với Giáo chủ đã bị bốn tên ngự lâm quân nghe trộm.

41. Chàng đích thị là một lính ngự lâm tồi nhất và một thực khách vô duyên nhất.

42. Viên tùy tùng xác nhận với Giáo chủ những gì hai chàng ngự lâm đã nói về Athos.

43. Nếu những chàng ngự lâm không xuất hiện, mọi việc cứ tiến hành như đã thỏa thuận.

44. D' Artagnan lao đến quầy rượu, ba người ngự lâm và hai người cận vệ đi theo.

45. Truyện phim dựa theo tiểu thuyết Ba chàng lính ngự lâm của nhà văn Alexandre Dumas (cha).

46. "Catherine, Hoàng hậu nước Nga, không chịu đọc những thư mà ngoài không đề: ""Hoàng đế ngự lâm""."

47. Tuy chúng có nhược điểm là hỏa lực yếu hơn loại lính ngự lâm bình thường bù lại giá rẻ hơn.

48. Và rồi, những chàng lính Ngự Lâm đã hành động để cứu Vương Quốc Pi khỏi tay con rồng ham ăn.

49. Các tỳ nữ và thiếp muốn gặp những chàng ngự lâm gan dạ đã dám chống lại cận vệ của Giáo chủ.

50. Vị tân Quốc vương cũng thêm 16 Tiểu đoàn, 5 Sư đoàn Khinh Kỵ binh và một Sư đoàn Ngự Lâm quân.