lệ khí in Vietnamese

Lệ khí nghĩa là khí thế lặng lệ, khí thế lạnh lùng.... Được sử dụng để chỉ trạng thái của người (nhân vật trong truyện), ở đây là trạng thái giận giữ trông có vẻ rất nguy hiểm.
Lệ cũng có nghĩa là đẹp đẽ (không hẳn là nước mắt) trong từ lăng lệ (đẹp đẽ, lạnh lùng, bi tráng, cũng pha chút nguy hiểm và hung ác)
Khí ở đây là khí thế một cảm giác vô hình của người đối diện khi nhìn người khác mà thấy được.
Từ này ít sử dụng trọng hiện đại, thường xuất hiện trong văn học xưa, hoặc bắt gặp trong các bộ truyện kiếm hiệp, tiên hiệp sử dụng để biểu đạt trạng thái nhân vật trong lúc tức giận.

Use "lệ khí" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "lệ khí" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "lệ khí", or refer to the context using the word "lệ khí" in the Vietnamese Dictionary.

1. Trông anh ta tràn đầy lệ khí.

2. Trong mắt con bé tràn ngập lệ khí.

3. Nó có khả năng làm giảm, ít ra ở mức tổng thể, giá cả, thời gian và tỷ lệ khí thải CO2 trong vận tải vì không cần đường băng.

4. Tuy nhiên, trong một bể chứa dầu ngầm, tỷ lệ khí, chất lỏng và chất rắn phụ thuộc vào điều kiện dưới bề mặt và trên sơ đồ pha của hỗn hợp dầu mỏ.