khai ra in Vietnamese

khai ra
[khai ra]
to state; to declare
to denounce

Use "khai ra" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "khai ra" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "khai ra", or refer to the context using the word "khai ra" in the Vietnamese Dictionary.

1. Khai ra đi

2. Hắn chẳng chịu khai ra đâu.

3. Mong là hắn khai ra Escobar.

4. Rồi sẽ phải khai ra thôi.

5. Mày nghĩ tao sẽ khai ra sao?

6. Astra khai ra vị trí của Non rồi.

7. Mày mà khai ra tao sẽ giết mày!

8. Đợi đã, vậy Badger sẽ khai ra à?

9. Ả mà khai ra, là lợi thế biến mất.

10. Vì thế nước Áo ly khai ra khỏi Đức.

11. Tốt hơn hết mày nên khai ra tất cả

12. Nhất định phải bắt hắn khai ra đồng lõa.

13. Hãy khai ra Bích Nhãn Hồ Ly ở đâu.

14. Sao anh không bắt nó, ép nó khai ra?

15. Cô ta có khai ra điều gì đáng giá không?

16. Giờ cậu khai ra mấy thằng kia hoặc cậu xong đời.

17. Có cách đơn giản hơn để khiến cậu khai ra mà.

18. Nước cờ của anh là giờ khai ra tên cầm đầu.

19. Ta sẽ không khai, và cậu không thể khiến ta khai ra.

20. Khai ra kẻ nào hoặc là ta sẽ móc mắt các người.

21. Con có một thời gian trước khi phải khai ra mọi thứ.

22. Nếu khai ra ngài thì ông ta cũng tự làm hại mình.

23. Không đời nào cho đến khi khai ra ông chủ của ngươi.

24. Chúng ta phải điều tra thế giới ngầm, bắt chúng khai ra.

25. Sự thật là anh đang giấu tôi chuyện gì đó, khai ra đi.

26. Vassily sẽ khai ra tất cả những nó biết về chuyện của mày.

27. Trước khi khai ra không một ngôi làng nào được an toàn cả!

28. Vào ngày 19 tháng 6 năm 2012, Duolingo chính thức công khai ra mắt.

29. Gọi cứu thương, tôi hứa tôi sẽ không khai ra bất cứ điều gì!

30. Nếu tôi đưa hắn cho cậu Cậu có thể bắt hắn khai ra chứ?

31. Tao sẽ chuyển tới bồi thẩm đoàn và đao phủ tới khi mày khai ra.

32. Bà ấy không chịu khai ra vị trí của Martin cho dù phải mất mạng.

33. Mày nhớ là nó phải khai ra, còn không cả hai tụi bay ăn kẹo đồng.

34. Khi mày bị ngập đến mắt cá chân Mày sẽ khai ra mọi thứ với tao.

35. Khi Nass hỏi, tôi sẽ khai ra cha tôi đã hối lộ ông bao nhiêu rồi

36. Nếu mày khai ra bây giờ thì đỡ mắc công tao phải làm việc giấy tờ.

37. Tên này chắc sẽ viêm họng vì những gì hắn sẽ khai ra khá là nhiều đấy.

38. Cô phải khai ra tên tuổi hoặc nơi trú ngụ của kẻ có bí danh là V.

39. Chúng ta sẽ giống ông ta thôi nếu em không chịu khai ra ý đồ của em.

40. Sớm hay muộn thì cũng sẽ có người muốn... thoát khỏi rắc rối và khai ra tôi.

41. Hoặc là giờ ta làm gì đó, hoặc ngày mai ta sẽ khai ra trong buổi làm chứng.

42. Giờ mà anh chơi trò cảnh sát tốt, thì sẽ khổ sở gấp đôi để bắt hắn khai ra.

43. Nếu ông ta khai ra anh thì chẳng khác nào tự thú nhận hành vi sai trái của mình.

44. Có khoảng 50,000 quên đã được nhìn thấy hành quân vào trong " The Fall ". Chuẩn bị triển khai ra toàn bộ khu thuộc địa.

45. Khi không tìm thấy được vũ khí, những người anh em này bị tra tấn dã man để bắt họ khai ra nơi chôn dấu vũ khí.

46. Nhưng hành động dựa trên những tin tình báo hắn ta sắp khai ra, nếu không mắc phải sai lầm nào, chúng ta sẽ làm được rất nhiều thứ.

47. Anh sẽ chết một cách can đảm trong im lặng, hay anh sẽ kêu gào như một người phụ nữ sinh non và khóc lóc khai ra Kỵ binh đang ở đâu.

48. Figure của Beton được sơn y hệt những figure bằng kim loại và bày bán công khai ra thị trường đồ chơi, riêng lẻ hoặc một bộ đóng hộp khoảng bảy figure.

49. Ông đặc biệt hứng thú với mục tiêu Nam Carolina, tiểu bang đầu tiên ly khai ra khỏi Liên bang, nơi có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần của toàn miền Nam.

50. Thay vì bắt Đa-vít phải khai ra tội của mình, Đức Giê-hô-va phái Na-than đến kể cho vua nghe một câu chuyện cho thấy tội của vua nghiêm trọng đến mức nào.