không xuể in Vietnamese

không xuể
[không xuể]
cannot do something

Use "không xuể" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "không xuể" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "không xuể", or refer to the context using the word "không xuể" in the Vietnamese Dictionary.

1. Xem không xuể đâu

2. Thân cây 3 người ôm không xuể.

3. Nhiều mặt trời đến nỗi đếm không xuể.

4. Có những gốc trà vài người ôm không xuể.

5. Thậm chí đến giờ tôi còn đếm không xuể nữa.

6. Có những gốc chè vài người ôm không xuể.

7. Chúng tôi có nhiều học hỏi Kinh Thánh, đảm trách không xuể”.

8. Một nơi mà trên cao có nhiều mặt trời đến nỗi đếm không xuể.

9. Chúng tôi có quá nhiều người chú ý đến độ chăm sóc họ không xuể.

10. Những việc thế ấy có thể làm mệt nhọc, đôi khi nặng đến độ gánh không xuể.

11. Ngoài ra, cậu hiểu ra rằng đời sống thành thị đòi hỏi quá nhiều điều và cậu lo không xuể.

12. Trong một thời gian ngắn, có quá nhiều người muốn học Kinh Thánh đến độ chúng tôi giúp họ không xuể.

13. Nhưng họ còn bỏ lại các mảnh chai vỡ, nút chai, nút lon nhôm và rất nhiều mẩu thuốc lá vụn đếm không xuể.

14. Có lẽ đây cũng là giải pháp cho bạn nếu bạn cảm thấy mình đã lãnh quá nhiều trách nhiệm và rồi làm không xuể (Dân-số Ký 11:14-17).