kín kẽ in Vietnamese

kín kẽ
[kín kẽ]
(figurative) watertight

Use "kín kẽ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "kín kẽ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "kín kẽ", or refer to the context using the word "kín kẽ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tôi tưởng ở đây kín kẽ mà.

2. Không tổ chức nào kín kẽ cả, James à.

3. Vì bọn tôi làm yên lặng và kín kẽ.

4. Anh ta cởi mở lắm, không kín kẽ như cậu

5. Không có nhà tù nào trên thế giới kín kẽ.

6. Trả thù phải luôn kín kẽ và triệt để, em cũng vậy

7. Miệng của tên tài xế này thật không kín kẽ gì hết.

8. Hắn được bảo vệ còn kín kẽ hơn cả tổng thống Mexico

9. Hắn được bảo vệ còn kín kẽ hơn cả tổng thống Mexico.

10. Một kẻ lừa đảo không thể miêu tả chi tiết thế này được, quá kín kẽ rồi.

11. Hãy tưởng tượng đây là những tên tội phạm ảo rất dày dạn kinh nghiệm. Chúng chia sẻ thông tin một cách kín kẽ.

12. Chúng là những thợ săn tự nhiên và đóng vai trò một giống chó cảnh giác tốt, kín kẽ đối với người lạ nhưng trung thành với gia đình của chúng.

13. Tuy phương án tiến nhanh một cách vội vã và đôi khi cân nhắc chưa đủ kín kẽ có rủi ro của nó nhưng nếu đi chậm cũng có rủi ro riêng, nhất là nguy cơ tạo ra những nhóm lợi ích cản trở Đổi mới.