gảy đàn in Vietnamese

gảy đàn
[gảy đàn]
động từ
to twang

Use "gảy đàn" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "gảy đàn" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "gảy đàn", or refer to the context using the word "gảy đàn" in the Vietnamese Dictionary.

1. Hãy gảy đàn thật hay,

2. Con trai gảy đàn La Khư.

3. Cách sử dụng/gảy đàn đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt.

4. + 15 Bây giờ, hãy mang một người gảy đàn hạc*+ đến đây”.

5. Đa-vít trở thành người gảy đàn hạc cho Sau-lơ (18-23)

6. Một hôm, khi chàng đang gảy đàn cho vua nghe, vua phóng giáo vào chàng.

7. Trước đây người ta gảy đàn bằng que, nhưng ngày nay hiếm khi sử dụng cách này.

8. Chẳng hạn, lúc còn trẻ, Đa-vít được gọi đến để gảy đàn giúp Vua Sau-lơ khuây khỏa.

9. Chiếc kèn bao gồm, một cái nút bấm hai miếng gảy đàn ghi- ta và rất nhiều keo dán nóng

10. 17 Vậy, Sau-lơ sai các tôi tớ: “Hãy tìm một người gảy đàn giỏi và dẫn đến đây cho ta”.

11. 16 Xin chúa chúng tôi hãy ra lệnh cho các đầy tớ ngài đi tìm một người có tài gảy đàn hạc.

12. Ấn tượng trước những âm thanh tuyệt vời này, Đa-vít đã gảy đàn và cất giọng ca ngợi Đức Chúa Trời.

13. 18 Một trong các người hầu việc thưa: “Tôi thấy con trai của Giê-sê người Bết-lê-hem gảy đàn rất giỏi.

14. Khi là thanh niên, Đa-vít chơi đàn cầm rất hay nên ông được mời đến để gảy đàn cho vua Sau-lơ.

15. + Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời để tinh thần xấu đến trên vua thì người sẽ gảy đàn, rồi vua sẽ thấy dễ chịu hơn”.

16. Nhờ tài năng của mình, Đa-vít được vua Y-sơ-ra-ên triệu đến gảy đàn trong hoàng cung (1 Sa-mu-ên 16:15-23).

17. Mack nhớ lại lần đầu tiên gặp Vaughan năm 1978: “Chúng tôi lúc đó ở Texas tìm người bán gảy đàn và ra ngoài xem ban nhạc Thunderbirds trình diễn.

18. Một đoạn trong Thi-thiên 137 có một lời cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: “Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, thì tay gảy đàn thành tê bại!

19. Ý niệm này chỉ xuất hiện sau đó 300 năm, khi các học giả Hồi giáo nhìn nhận nó tương đương với hình ảnh những con người với đôi cánh ngồi trên mây và gảy đàn hạc.

20. 2 Tôi nghe từ trời có tiếng như tiếng của nhiều dòng nước và tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe giống như tiếng của những người ca hát vừa gảy đàn hạc vừa hát.

21. 10 Hôm sau, Đức Chúa Trời để cho tinh thần xấu chế ngự Sau-lơ. + Khi Đa-vít đang gảy đàn hạc+ trong nhà như những lần trước thì Sau-lơ bắt đầu hành động bất thường.

22. Trước đó, một cận thần của Vua Sau-lơ đã miêu tả chàng trai trẻ Đa-vít chẳng những “gảy đàn hay” mà còn là “một người chiến-sĩ mạnh-bạo, ăn nói khôn-ngoan, và mặt mày tốt-đẹp”.—1 Sa-mu-ên 16:18; 17:23, 24, 45-51; 18:5-7.

23. Đối với âm thanh trong đêm mùa đông, và thường trong những ngày mùa đông, tôi nghe thấy tuyệt vọng nhưng du dương lưu ý của một con cú hooting vô thời hạn, một âm thanh như đất đông lạnh sẽ mang lại nếu xảy ra với một phù hợp với miếng gảy đàn, lingua rất vernacula Walden gỗ, và khá quen thuộc với tôi cuối cùng, mặc dù tôi không bao giờ nhìn thấy con chim trong khi nó đã làm cho nó.