dài tay in Vietnamese

dài tay
[dài tay]
(nói về áo) long-sleeved

Use "dài tay" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "dài tay" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "dài tay", or refer to the context using the word "dài tay" in the Vietnamese Dictionary.

1. Áo sơ mi thu-đông dài tay mằu trắng.

2. Ông ta sợ lửa và luôn luôn mặc áo dài tay vì đã từng suýt bị đốt cháy.

3. Mày mặc áo sơ mi dài tay vào... và che hết những vết chích trên tay mày đi.

4. Phòng tránh ruồi cắn bao gồm sử dụng chất xua côn trùng và mặc quần áo dày dài tay.

5. Kịch bản của đạo diễn Coppola miểu tả những anh chàng này " kiệt sức trong chiếc áo dài tay.

6. Nhiều người nghĩ rằng tôi là chuyên gia đan len nhưng thật ra tôi không thể đan một chiếc áo len dài tay để kiếm sống.

7. Trong đền thờ, các cô dâu mặc áo đầm màu trắng, dài tay, kiểu và loại vải trang nhã kín đáo, không đồ trang sức lỉnh kỉnh.

8. Một số kích thước có được từ nhiều chiều đo, chẳng hạn như Cao 16/34 có nghĩa là kích thước cổ là 16 inch, chiều dài tay áo là 34 inch và phù hợp với chiều cao.

9. Đồng phục trường học mùa đông của cô ấy là một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen với tay áo màu đỏ và trắng, khăn choàng cổ màu trắng với một đường sọc đỏ, và một chiếc váy ngắn màu trắng nếp gấp với một chiếc váy ngủ màu trắng đầu gối.