chia trí in Vietnamese

chia trí
[chia trí]
to distract somebody's attention; to divert somebody

Use "chia trí" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "chia trí" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "chia trí", or refer to the context using the word "chia trí" in the Vietnamese Dictionary.

1. Anh cảm thấy chia trí.

2. Anh lại bị chia trí giống như phi vụ trước.

3. Games dẫn tới các vần đề về tập trung và sự dễ dàng bị chia trí.

4. Ấn tượng đấy, nhưng tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra... khi cô bi chia trí.

5. Nói cách khác tôi chắc rằng các bạn đều đã nghe rằng: Games dẫn tới các vần đề về tập trung và sự dễ dàng bị chia trí.

6. Chúng ta có thể dùng điện thoại di động, máy nhắn tin, máy quay phim và máy chụp hình cách nào để không làm chia trí người khác đang lắng nghe.