có sẵn in Vietnamese

có sẵn
[có sẵn]
forthcoming; existing; available
Hàng này chúng tôi không có sẵn
We don't have this item in stock
Cô ta luôn có sẵn câu trả lời
She always has an answer ready
Tôi lúc nào cũng có sẵn a-xpi-rin
I always have some aspirin handy
Có sẵn kinh nghiệm làm điều gì
To have previous experience in doing something

Use "có sẵn" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "có sẵn" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "có sẵn", or refer to the context using the word "có sẵn" in the Vietnamese Dictionary.

1. Có sẵn băng mới.

2. Điền Khoảng trống Có sẵn

3. Tập tin đã có sẵn

4. (Có sẵn trực tuyến: ELS Site)

5. Điều có sẵn đặc hữu hạn

6. Có sẵn người trên thang dây.

7. Và, công nghệ đã có sẵn.

8. Súng sẽ có sẵn trong phòng.

9. Dựa trên sub Eng có sẵn

10. Các dịch vụ chăm sóc hoặc điều dưỡng không có sẵn, cũng không có sẵn tiền trợ cấp xã hội.

11. Có sẵn biểu tượng CĐĐ tại sharingtime.lds.org

12. Điều có sẵn đắp vá hữu hạn

13. Ân Điển Có Sẵn cho Tất Cả

14. Dịch vụ di động không có sẵn.

15. Có sẵn trong gien của nó rồi.

16. Hắn đã có sẵn trong hệ thống.

17. Xà-bông đã có sẵn trong nước.

18. (Có sẵn trực tuyến: DOI | ELS site)

19. Có sẵn hình vẽ minh họa tạisharingtime.lds.org

20. Bạn có sẵn sàng vật lộn không?

21. EFT có sẵn ở các quốc gia sau (Ad Exchange không thể có sẵn ở tất cả các vùng được liệt kê):

22. Có sẵn hình ráp tại trang mạng sharingtime.lds.org

23. Cột này có sẵn trong tab Trang đích.

24. Làm cho quỹ liên bang phụ có sẵn.

25. Và chương trình có sẵn để chỉnh sửa

26. Thưa Ngài, tôi đã có sẵn chiến lược.

27. Tôi muốn giấy viết nếu cô có sẵn.

28. Họ có sẵn mấy vết nứt đó rồi.

29. Tôi có sẵn giấy và bút ngay đây.

30. Bật/tắt danh sách máy in có sẵn

31. Bạn có sẵn sàng thử cách mới không?

32. 9 Bò rừng có sẵn lòng hầu việc con,+

33. Em có sẵn lòng giúp đỡ tôi không, Tommy? ′′

34. Em có sẵn sàng cho việc sinh đôi chưa?

35. Sách học lớp ấu nhi có sẵn tại: sharingtime.lds.org

36. Tập trung vào cung cấp và tính có sẵn.

37. Chọn bộ khung có sẵn để kết nối vào

38. Các cụm phụ âm không có sẵn ở Tuvaluan.

39. 10 phút: “Anh chị có sẵn sàng thích nghi?”.

40. (Có sẵn trực tuyến tại các Website: DOI | ELS)

41. Chúng ta có sẵn sàng làm điều đó không?

42. Nhờ có mẹ, con có sẵn dòng máu rồi

43. Hình dấu chân có sẵn tại trang mạng sharingtime.lds.org

44. Nếu phiên bản beta không có sẵn, bạn sẽ nhận được phiên bản thông thường cho đến khi phiên bản beta tiếp theo có sẵn.

45. * Tham dự lớp giáo lý (nơi nào có sẵn.)

46. Dịch vụ này hiện có sẵn trong cả nước.

47. Các em có sẵn sàng để phục vụ không?

48. Nhắc nhở hội thánh là có sẵn giấy mời.

49. Mặc dù hai chiến dịch có cùng nhắm mục tiêu, nhưng các con số Có sẵn, Cạnh tranh và Không có sẵn có thể khác nhau.

50. Vì thông thường đây chỉ là một phần của bộ nhớ có sẵn trên máy tính, do đó bộ nhớ có sẵn hiển thị trong mục cài đặt của Gmail ngoại tuyến nhỏ hơn bộ nhớ có sẵn thực tế trên máy tính.