buồm lái in Vietnamese

buồm lái
[buồm lái]
(hàng hải) Mizen-sail.

Use "buồm lái" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "buồm lái" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "buồm lái", or refer to the context using the word "buồm lái" in the Vietnamese Dictionary.

1. MERCUTIO Một cánh buồm, một cánh buồm, một cánh buồm!

2. Chờ ở buồm trước buồm sau.

3. Có thể vá buồm chính và buồm nhỏ...

4. Không thể nào giữ cột buồm hoặc giương buồm.

5. Hạ buồm!

6. Hạ buồm xuống.

7. Giương buồm lên.

8. Gió vào buồm!

9. Giương buồm lên!

10. Kéo buồm đi.

11. Buồm đã giương.

12. Giong buồm đi.

13. Tất cả, kéo buồm

14. Sáng mai giương buồm.

15. Hạ buồm chính # chút

16. Kéo hết buồm lên.

17. Hạ buồm đó xuống!

18. Ra cột buồm phụ.

19. Tất cả, kéo buồm.

20. Thuận buồm xuôi gió.

21. Ngoại trừ đối với thuyền rô tơ sở dụng hiệu ứng Magnus, mỗi thuyền buồm đều có một thân tàu, dây buồm và ít nhất một cột buồm để giữ buồm cung cấp năng lượng từ gió cho thuyền.

22. Chúng giong buồm đi rồi.

23. Nhắm vào cột buồm chính

24. Giấu trong cái cột buồm.

25. Căng tất cả buồm lên!