bem in Vietnamese

bem
[bem]
(slang) short for
danh từ
secret
lộ bem
to let out a secret
giữ bem
to keep secrets
hầm bem
a secret underground

Use "bem" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "bem" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bem", or refer to the context using the word "bem" in the Vietnamese Dictionary.

1. Anh muốn bem em.

2. Bem mạnh lên!

3. Bọn tôi bem nhau!

4. Muốn bem tôi hả?

5. Bem em đi, Ba yêu!

6. Ta đang bem nhau mà.

7. Anh ta đã bem nó.

8. Tôi phải cắt và bem bà Greenhouse đã.

9. Khi nhìn chồng tôi bem mẹ tôi?

10. Anh bem con gái mình sao?

11. Anh sẽ " bem " em, con quỷ cái!

12. Đúng vậy, Evan, bem cô ấy đi!

13. Màn kịch của cậu chỉ là để bem cô ta.

14. Bem Estar (bằng tiếng Bồ Đào Nha). globo.com.

15. Tôi bem thằng nào ở đây cũng được.

16. Khôn hông thì đừng bem nhau với anh chàng này.

17. Cô lại bem nhau với lão ta nữa hả?

18. Nhưng anh không muốn bem bất cứ thứ gì.

19. Bem cô ta đi hoặc là anh bị đồng tính.

20. Cậu bem tùm lum nhưng cậu không tẻm Anna Fritz à?

21. Tên gọi của quận này lấy theo họ của tướng Józef Bem.

22. Giờ anh ra bem hết cái gì vừa tấn công ta đi!

23. Cô không thường " bem " đàn ông, không có nghĩa là cô không thể.

24. Hãy chú ý tới các cô gái kia. Bem hết những cô gái nào anh không muốn.

25. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2015. ^ “SIB & BEM – A Brief Introduction to Origin of SIB”.

26. Này, cô bé mùa đông, sao mày không cởi áo lông thú ra, hay mày muốn bem cậu bé mùa đông?

27. The Vag- tastic Voyage là nơi mà...... bọn nó rủ mấy con hàng vào xe tải...... và sau đó bem nhau trong đó

28. 8 Nó sẽ achảy vào Giu Đa, tràn lan chảy xói, ngập lên tận cổ. Hỡi bEm Ma Nu Ên, cánh nó sẽ xòe ra che phủ cả xứ ngươi.

29. Tôi chỉ cầm cái bàn cờ lên rồi " bem " vào đầu nó như một giáo cụ trực quan để kéo nó ra khỏi trạng thái lờ đờ như một thằng nghiện

30. Trong buổi chiều ngày 23 tháng 10 năm 1956, gần 20.000 người biểu tình tụ họp gần bức tượng Józef Bem - một người anh hùng dân tộc của Hungary và Ba Lan.

31. Trong giai đoạn 2006-2007, Quỹ Ford cũng chi 480,000 USD thông qua công ty BEM và Hatfield tiến hành phân tích mẫu và đánh giá ô nhiễm ở điểm nóng Đà Nẵng.

32. Tháng 2/2010, cô tham gia một quảng cáo cho hãng bia đến từ Brazil mang tên Devassa Bem Loura, slogan của hãng được dịch thẳng ra tiếng Anh là "con ả tóc vàng hoa".

33. 14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một điềm triệu: Này, một anữ đồng trinh sẽ thọ thai rồi sinh ra một trai, và đặt tên là bEm Ma Nu Ên.

34. Năm 2011, cô đóng vai Clarisse, một trong những nhân vật chính trong bộ phim chiến thắng Emmy, The Invisible Woman, và đóng vai chính lần nữa với nam diễn viên Rodrigo Santoro, trong phim My Country và Homens do Bem.

35. Sau khi sinh viên biết rằng Hội Nhà văn Hungary có kể hoạch biểu tình thể hiện sự đoàn kết với các phong trào ủng hộ cải cách ở Ba Lan vào ngày hôm sau bằng cách đặt vòng hoa tại tượng Tướng Bem, một anh hùng của cuộc chiến tranh giành độc lập Hungary (1848 – 1849), người gốc Ba Lan, các sinh viên quyết định tổ chức một cuộc tuần hành ủng hộ.

36. Vì vậy, trước hết, xét về khả năng biết trước mọi việc, như bản chất của nó, vào năm ngoái một nhà nghiên cứu tên là Daryl Bem đã tiến hành một nghiên cứu mà ở đó ông tìm thấy bằng chứng về khả năng biết trước chuyện tương lai của những sinh viên đại học, và chuyện này được công bố trong tập san khoa học được kiểm duyệt bởi hội đồng chuyên gia và hầu hết những người đã đọc này chỉ nói: " chấp nhận được, tốt, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một may mắn, và anh ta thì lập dị, bởi vì tôi biết nếu tôi tiến hành nghiện cứu thì tôi không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về việc sinh viên đại học có khả năng biết trước chuyện tương lai, nó có lẽ sẽ không được xuất bản trong tạp chí khoa học.