bay liệng in Vietnamese

bay liệng
[bay liệng]
soar, hover

Use "bay liệng" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "bay liệng" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bay liệng", or refer to the context using the word "bay liệng" in the Vietnamese Dictionary.

1. Ví dụ, để làm cho quad bay liệng được

2. Mi không đáng để thấy sức mạnh của... bay liệng.

3. Bất chợt tôi như đang bay liệng, từ bên trên nhìn xuống bản thân tôi.

4. Cậu có một đôi cánh như cánh dơi mọc sau lưng, có thể dùng để bay liệng.

5. Chúng là sự thích nghi tốt nhất cho việc bay liệng trong số các loài chim sống trên cạn.

6. Ví dụ chúng tôi muốn thiết bị quad này không chỉ bay liệng mà còn giữ thăng bằng được cái cọc này

7. Các cánh của chúng dài và khá rộng, thích hợp cho việc bay liệng, với 4–6 lông cánh sơ cấp có khía phía ngoài.

8. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2015, chiếc máy bay liệng vòng trước khi hạ cánh, gây ra hỏng hóc cho cánh máy bay và tạo nên một đám cháy.

9. Vào đoạn cuối của cú lượn, nó gấp vây ngực để hạ cánh xuống biển, hoặc nhúng đuôi xuống nước để đẩy mạnh xuống mặt nước để thực hiện thêm một cú bay liệng nữa, có thể thay đổi hướng bay.

10. Chúng tôi bỏ khả năng điều khiển việc bay liệng nhưng những khả năng còn lại như cuộn tròn, lao xuống và tăng tốc vẫn điều khiển được bằng các thuật toán sẽ giúp tìm ra cấu hình mới này