bởi lẽ in Vietnamese

bởi lẽ
[bởi lẽ]
Because

Use "bởi lẽ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "bởi lẽ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bởi lẽ", or refer to the context using the word "bởi lẽ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Bởi lẽ tôi đã hiểu ra.

2. Bởi lẽ tạp chí Tháp Canh và Awake!

3. 24 Bởi lẽ của cải không còn mãi mãi+

4. Tôi ko nói lại bởi lẽ tôi làm rồi.

5. Bởi lẽ khoa học thì dễ dàng, đúng không?

6. Bởi lẽ ngày mai thôi tôi sẽ tìm hai cậu.

7. Bởi lẽ các cậu đang nói lời tạ ơn Chúa.

8. Bởi lẽ không đủ tư cách tiếp cận các vị.

9. Bởi lẽ cảm xúc của chúng ta gắn chặt với quan điểm của mình.

10. Bởi lẽ đó, đám đông, như một tập thể, sẽ nhận được sự khen thưởng.

11. Bởi lẽ khi bạn có con nhỏ, mọi thứ quanh bạn đều là trò chơi.

12. Bởi lẽ mẹ tôi không bao giờ muốn phải xin tiền của ông bà ngoại".

13. Bạn có lẽ tự hỏi tại sao, bởi lẽ chữ “ghen” cũng có nghĩa tiêu cực.

14. Bởi lẽ, nicotine không phải là thứ độc hại duy nhất trong một điếu thuốc lá.

15. Bởi lẽ Khải Huyền là một sách tiên tri chứ không phải là sách lịch sử.

16. + 21 Bởi lẽ đó người Do Thái bắt tôi trong đền thờ và cố giết tôi.

17. Bởi lẽ bằng chứng cho thấy Qui-ri-ni-u giữ chức vị đó hai lần.

18. Bởi lẽ theo bản kiến nghị này, từ “giáo phái” hàm ý tiêu cực quá đáng.

19. Bởi lẽ anh không thể ngừng thờ phượng Đức Chúa Trời, anh đã can đảm chịu chết.

20. Bởi lẽ tiệm giặt rất xa nhà, mãi đến 9 giờ tối tôi mới về đến nhà.

21. Tôi không có ý đối đầu khi nói lên điều này bởi lẽ nó không hiệu quả.

22. Ông nói: “Bởi lẽ đó người Do Thái bắt tôi trong đền thờ và cố giết tôi.

23. Bởi lẽ, nó là về sự nhận thức rõ giá trị nó là về sự cống hiến.

24. Bởi lẽ muốn ở nán lại ít lâu sau đó để học hỏi thêm, họ hết lương thực.

25. Bởi lẽ linh hồn là chính con người, rõ ràng là linh hồn chết khi người ta chết.

26. 19, 20. a) Bởi lẽ hệ-thống mọi sự này còn ít thì-giờ, chúng ta phải làm gì?

27. Bởi lẽ việc nghiên cứu có thể rất cuốn hút, nên hãy cẩn thận để khỏi bị lạc hướng.

28. Bởi lẽ việc mua bán chứng khoán có phần nào rủi ro, đó có phải là cờ bạc không?

29. Bởi lẽ mỗi đảo có một sắc thái riêng, nên chúng tôi muốn đi tham quan một vài đảo.

30. Một sự đầu tư như thế khác với cờ bạc, bởi lẽ cổ đông mua một phần của công ty.

31. Bởi lẽ họ lo lắng về lợi thế cạnh tranh các vụ kiện tụng hay các quy định luật pháp.

32. Cả đầu óc lẫn thể xác phải thoải mái, bởi lẽ tinh thần căng thẳng sẽ làm căng bắp thịt.

33. Tạm ngừng khi nói chuyện hàng ngày thường không khó bởi lẽ bạn biết rõ ý tưởng mình muốn truyền đạt.

34. Đặc biệt hơn nữa là lúc kiểm tra an ninh, bởi lẽ kiểm tra tôi sẽ không tốn nhiều thời gian.

35. Và đây là lý do: bởi lẽ nếu bạn chia sẻ thông tin, điều đó tương đồng với việc tiêm ngừa.

36. Bởi lẽ đó, Nước Trời ra đời vào năm 1914 là một điều rất quan trọng trong lịch sử thế giới.

37. Ngày nay những người khuyên bảo cũng cần phải can đảm, bởi lẽ lời khuyên thoạt đầu có thể làm phật lòng.

38. Bởi lẽ Con được sanh ra từ Đức Chúa Trời nên Justin dùng chữ “Đức Chúa Trời” để áp dụng cho Con.

39. Và tôi đã quyết định sẽ gửi đơn kiện tới tòa án, bởi lẽ tôi muốn có được những thông tin này.

40. (Ngôn ngữ ra dấu là trường hợp ngoại lệ, bởi lẽ bài giảng có thể được phiên dịch gần như cùng lúc).

41. Bởi lẽ Batad nằm trên một triền núi lõm, các thửa ruộng bậc thang có hình dạng của một đấu trường khổng lồ.

42. Bởi lẽ những điều này gợi tính hiếu kỳ, có sức lôi cuốn và bí ẩn nên người ta thường khó giữ kín.

43. 11 Bởi lẽ vấn đề liên quan đến tính trung kiên, nên hạnh kiểm và những quyết định hằng ngày là quan trọng.

44. Bởi lẽ ngài không gắt gỏng khó chịu, làm việc với ngài dưới cùng một cái ách thật là thoải mái làm sao!

45. Giả sử trong lúc nói bài giảng, bạn cảm thấy cần phải sinh động hơn bởi lẽ sự trình bày có vẻ tẻ nhạt.

46. (Ho) Bởi lẽ chúng ta là một đối thủ thông minh; chúng ta có thể đoán trước các nguy cơ và lên kế hoạch.

47. Lý do chúng có vẻ ngoài như vậy bởi lẽ nhu cầu chỗ ở không thể tách rời nhu cầu thẩm mỹ của con người.

48. Ngay từ đầu, chúng ta phải nhất định trả lại tiền mượn, bởi lẽ đó là điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta.

49. Danh sách này sẽ còn tiếp tục và được phát triển bởi lẽ thông tin công nghiệp hóa đang phát triển theo cấp số nhân.

50. Mô hình này thất bại bởi lẽ tương tự như chiếc bình nước tự chảy, nam châm sẽ giữ luôn quả bóng trên đỉnh dốc.