đa cực in Vietnamese

đa cực
[đa cực]
multipolar
Một thế giới đa cực
A multipolar world

Use "đa cực" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đa cực" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đa cực", or refer to the context using the word "đa cực" in the Vietnamese Dictionary.

1. Mối quan hệ song phương trong thế giới đa cực

2. Cũng chẳng có ý nghĩa gì khi gọi là đơn cực hay đa cực.

3. nhưng quyền lực đa cực có nghĩa là sự dịch chuyển và thay đổi phe đồng minh

4. Ta có thể tạo một cơ sở dữ liệu đa cực mà có tính hiệu quả của một cơ sở tập trung nhưng lại không có quyền lực tập trung.

5. Nếu các bạn nghĩ về dân chủ theo hướng này, một khái niệm đa cực mới về dân chủ sẽ là cái nhận ra rằng có rất nhiều sự quan tâm khác nhau, các dự định công việc khác nhau, các cá thể khác nhau, quan điểm khác nhau.