áng mây in Vietnamese

áng mây
[áng mây]
cluster of clouds

Use "áng mây" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "áng mây" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "áng mây", or refer to the context using the word "áng mây" in the Vietnamese Dictionary.

1. Áng mây tuôn nước.

2. “Hãy coi áng mây, nó cao hơn ông”.

3. Mây bay lơ lửng khi nó còn là sương mù: “Ngài ém nước trong các áng mây Ngài, mà áng mây không bứt ra vì nước ấy”.

4. Che các tội lỗi con như bằng áng mây dày đặc.

5. 22 Ta sẽ che các sai phạm con như bằng áng mây,+

6. Áng mây là dấu hiệu về sự hiện diện của Thượng Đế.

7. Một thời gian sau, áng mây đen chống đối lờ mờ hiện ra.

8. Về phía Ê-díp-tô, Ngài “làm áng mây tối-tăm” vì thế họ không tấn công được.

9. Hãy ngước mắt lên xem các từng trời; hãy coi áng mây, nó cao hơn ông” (Gióp 35:2, 5).

10. Làm sao nhà tiên tri có thể nói như thế khi bầu trời không hề có một áng mây báo mưa?

11. Trụ mây ấy là áng mây tối tăm cho quân Ê-díp-tô nhưng lại soi sáng cho dân Y-sơ-ra-ên.

12. Làm sao nhà tiên tri có thể nói như thế khi bầu trời không hề có một áng mây báo mưa nào cả?

13. 3 Khi vị ấy đi vào, các chê-rúp đang đứng bên phải của nhà ngài và áng mây phủ đầy sân trong.

14. Vua Sa-lô-môn nói tiếp: “Nhờ sắc mặt vua sáng-sủa bèn được sự sống; ân-điển người khác nào áng mây dẫn mưa muộn”.

15. Ông ngợi khen Đấng Tạo Hóa đã treo trái đất trong khoảng không và đã đặt các áng mây đầy nước lơ lửng trên trái đất.

16. Trong khi luồng gió dữ dội từ phương bắc thổi tung tóc và áo của ông, Ê-xê-chi-ên thấy một áng mây rất lớn.

17. “Có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt-mịt ở trên núi, và tiếng kèn thổi rất vang-động; cả dân-sự ở trong trại-quân đều run hãi...

18. Mặc dù gặp rất nhiều thử thách, nhưng giữa áng mây u ám của bệnh tật, các bậc cha mẹ vẫn có thể tìm thấy những tia sáng ấm áp.

19. 4 Tôi đang nhìn thì thấy một luồng gió bão+ từ phương bắc thổi đến; có một áng mây thật lớn và lửa lóe ra,*+ xung quanh là ánh sáng rực rỡ; chính giữa lửa có gì giống như kim loại bóng loáng.

20. Sáng đến, mọi cảm giác đau nhức đều tan biến khi chúng tôi thấy nét đẹp hoang sơ của các thung lũng với những áng mây chầm chậm trôi qua, và xa xa là những đỉnh núi hùng vĩ phủ đầy tuyết.