cơ duyên in English

@cơ duyên [cơ duyên]
- karma

Sentence patterns related to "cơ duyên"

Below are sample sentences containing the word "cơ duyên" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cơ duyên", or refer to the context using the word "cơ duyên" in the Vietnamese - English.

1. Cơ duyên ngộ đạo của sư không rõ.

2. Đây là một cơ duyên mà không phải ai cũng có được.

This is a fight which none of us can escape.

3. Đó chẳng phải do cơ duyên gặp gỡ gì đâu nhỉ, Gandalf?

This is no chance meeting, is it, Gandalf?

4. Cơ duyên của tôi với những chàng trai, Tôi đang nghĩ gì cơ chứ?

With my luck with men, what was I thinking?

5. Cơ duyên của Liam Neeson với Star Wars bắt đầu khi ông đang ở Belfast.

Neeson's connection to Star Wars started in the Crown Bar, Belfast.

6. Khi được hỏi cơ duyên hợp tác cùng nhau, Bareilles chia sẻ rằng nó "diễn ra một cách tình cờ, cũng là điều mà tôi cho rằng rất quan trọng với bản thân....

When asked how did both end up working together, Bareilles said it "happened organically, which is something I've learned is really important to me in terms of my creative endeavors. ...